В определени ситуации свободата на изразяване може да бъде ограничавана, за да се защитят репутацията, честта и достойнството на други хора.

Свободата на изразяване срещу репутацията

Отправянето на критика към някого или публично изразяване на остро мнение би могло да има негативни последствия за този човек. Особено, ако изразеното мнение е неверно или частично вярно. Именно това наричаме клевета – неверно или частично вярно изявление, което уврежда репутацията на човек, група от хора или организация.

В случай на спор съдилищата могат да наложат ограничения и санкции за разгласяването на информация, критика или открито обидни и уронващи доброто име мнения, ако те са неверни или не се основават на факти. В такъв случай свободата на изразяване може да бъде ограничена в името на защитата на репутацията, честта или достойнството на друг човек.

Фактическа основа

В случай на дело за клевета съдът ще преценява дали е имало достоверна и валидна основа за направеното изявление. Ако изявлението съдържа факти, авторът или издателят трябва да докаже, че тези факти са верни. Ако изявлението представлява мнение, те следва да демонстрират, че то се основава на съществен набор от факти или иначе казано – че има съществена фактическа основа. 

пример Ако публично заявите, че някой е изневерил на съпруга си, този човек може да Ви съди за клевета, тъй като изявлението Ви уврежда неговата/нейната репутация. В съда Вие ще трябва да докажете, че има  факти, които подкрепят Вашето мнение.

Обществен статус на индивида и публичен интерес

Кои видове изявления са допустими и дали те имат достатъчно фактическа основа следва да се преценява във всеки случай индивидуално. Допустимостта на изявленията и нужната фактическа основа за тяхната подкрепа следва да се преценяват и с оглед на статуса на лицето, което е засегнато, а така също и количеството обществен интерес към темата. Ако се касае за публично лице, чиито действия привличат сериозен обществен интерес, степента на изискуема фактическа обосновка на направените изявления ще бъде по-малка, отколкото, ако се касае за непублична фигура.

пример Изявление, което спекулира въз основа на малко доказателства, че политик вероятно е в конфликт на интереси, ще бъде гледано не толкова строго, както ако се касаеше за непублично лице.

Законни ограничения

Всяка една мярка или санкция, наложена от съд и ограничаваща свободата на изразяване на автор или издател, трябва да бъде законна. Това означава, че мярката или санкцията трябва да:

  • E предвидена в закон
  • Cлужи за защитата на репутацията на други лица
  • Бъде необходима и пропорционална/съразмерна

За тази секция

В тази секция можете да прочетете повече относно различни аспекти, които са от значение при случаи на клевета.

Последно обновяване 26/09/2019