В случаи на клевета е от съществено значение да бъде правено разграничение между:

Позоваване на факти

Ако оспорено изявление или публикация, твърди, че се позовава на факти, авторът или издателят на информацията трябва да докаже истинността ѝ пред съда.

Мнения

Ако оспорено изявление или публикация е мнение, авторът или издателят трябва да докаже пред съда, че то се основава на значителен набор от факти.

Факти

Фактите са информация, която може да бъде обективно проверена като истинска или не. Следователно, ако се позовавате на факти, които някой друг оспорва, ще трябва да докажете, че тези факти са верни.

пример Ако публично обявите, че някой е дал подкуп на кмета на даден град, за да получи обществена поръчка, ще трябва да докажете, че това ваше твърдение е вярно.

Мнения

Мнението или оценката са Вашата субективна позиция по отношение на определено събитие или човек. Мнението си изграждате въз основа на информация, до която имате достъп. Оценката е субективна и следователно никой не би могъл обективно да потвърди или докаже нейната истинност.

Това обаче не значи, че критичната оценка по адрес на даден човек не трябва да е свързана с реалността. Критични мнения, особено такива, изразени чрез груб и обиден език, могат да прекрачат границите на допустимата реч, в случай че нямат достатъчна фактическа основа.

пример Ако публично сте критикували някого и сте го нарекли “лъжец”, е невъзможно да се изиска да докажете, че мнението Ви е вярно, но трябва да можете да посочите поне някакви факти, които да го подкрепят.

Фактическа основа

Степента на фактическа основа зависи от сериозността на твърденията и следва да бъде преценявана във всеки конкретен случай. Колкото по-сериозни и ясни са твърденията, толкова по-точна и надеждна трябва да е фактическата основа. 

пример Ако публично заявите, че някой е крадец, трябва да имате солиден набор от факти, които подкрепят изразеното мнение.

Оценка

За да разграничим фактите от мненията, е важно да вземем под внимание не само буквалното значение на думите, но също:

  • контекста на изявленията
  • начина, по който публиката ги е възприела 
  • значението, което авторът им придава

В редица случаи е трудно да бъде направена преценка дали определено изявление е мнение или факт. Там където моралната оценка се доближава до факт, от автора на оценката може да не бъде изискано да докаже истинността на своето мнение, а само да представи фактите, въз основа на които е формирал това мнение.

Ресурси

Последно обновяване 14/03/2024