Ако съдът намери, че сте прекрачил/а допустимите граници на критично изразяване и по този начин сте наклеветил/а някого, наложените Ви санкции трябва да бъдат съразмерни на извършеното. Прекомерни по размер санкции биха могли да са нарушение на правото Ви на свобода на изразяване, дори и изреченото от Вас да е клевета.

пример Размерът на присъденото обезщетение за клеветнически изявления не трябва да е толкова голям, че да доведе медията до фалит или да откаже конкретния журналист от работа в бъдеще по въпроси от обществен интерес.

Гражданскоправни средства за защита: обезщетяване

Най-често в случаи на клевета и обида използваните средстава за защита са гражданскоправни. Гражданскоправната защита се осъществява чрез парично обезщетяване на нанесените вреди с клеветата или обидата. Когато съдилищата определят размера на обезщетението, те следва да балансират сериозността на  нанесената вреда на едната страна в спора с нуждата от зачитане на правото на свободно изразяване на другата страна.

пример Ако съд присъди обезщетение, което е четири пъти по-голямо от най-голямото някога присъждано обезщетение за клевета, това не би било пропорционално. Освен, ако в случая няма изключителни обстоятелства, които оправдават подобен размер на обезщетението. 

Наказателноправни санкции

Наказателноправните санкции се срещат по-рядко при случаи на клевета и обида. Възможност за налагане на такива обаче съществува. Българският Наказателен кодекс предвижда санкции както за клевета, така и за обида. Въпреки това, обикновено клеветата и обидата са преследвани по гражданскоправен ред, а наказателноправните санкции се налагат при по-сериозни нарушения, свързани с прекрачване на допустимите граници на изразяване, като изявления, които подбуждат към омраза и/или насилие. 

Ресурси

Последно обновяване 13/03/2020