Свобода на изразяване и медии

Всеки има право да изразява своето мнение и идеи, както и да споделя информация в каквато и да е форма. В областта на правата на човека тази свобода е позната като свобода на изразяване. Тя възпира държавата или отделни хора да Ви налагат цензура. Свободата на изразяване може да бъде ограничавана само по много сериозни причини.

Свобода на изразяване и демокрация

Свободата на изразяване е важно човешко право, без което едно общество не може да се нарече демократично. Тя позволява свободната обмяна на идеи, мнения и информация и по този начин допринася за това членовете на обществото да формират собствено мнение по теми от обществено значение. Ето защо свободата на изразяване е в услуга на обществения дебат. Тя подпомага изграждането на свободни и независими медии, информирано гражданско общество и прозрачното функциониране на държавата. 

Ограничения

Свободата на изразяване е широкообхватна, но все пак не е безгранична – тя може да бъде ограничавана. Това е допустимо в случаите, когато нарушава правата на друг човек или е в разрез с утвърдени обществени ценности. В подобни ситуации държавата може законно да ограничи или накаже слово, което причинява вреда другиму. Примери за подобна вреда са нарушаването на чуждия личен живот, клеветата, речта на омразата, обидата, порнографията, застрашаването на обществения ред и/или националната сигурност, разкриването на класифицирана информация и търговски тайни или пък нарушаването на авторско право.

Медии

Свободата на изразяване дава специални права и отговорности на медиите. Те имат важната задача да информират обществото по въпроси от обществен интерес и така да създават платформа за публичен дебат, критичен поглед и разсъждение. Ето защо независимите медии и качествената журналистика са считани за „кучето пазач“ в едно демократично общество.

За това ръководство

Това ръководство разяснява принципните положения на правото на свобода на изразяване и случаите, в които това право може да бъде законно ограничено. Той също така обръща внимание на взаимоотношението между свободата на изразяване и други въпроси като личната неприкосновеност, клеветата и езика на омразата. В допълнение той разяснява специалните права и свободи на медиите, както и правото на отделния гражданин на достъп до публична информация. Специалната секция "Как да се оплачем" може да Ви помогне да разберете какво може да се направи при потенциално нарушение на човешките Ви права.

Оценете знанията си

Ако желаете да ползвате Ръководството за обучителни цели, Ръководството Ви предлага възможност да оцените знанията си в областта на правата на човека преди или след изучаване, като попълвате тестове на различни теми, включени в Ръководството.

Ресурси

Последно обновяване 16/12/2022