Принудително настаняване и психиатрична помощ

В някои случаи можете да бъдете принудително настанен/а в психиатрична институция. Но това трябва да се случи законосъобразно и при спазване на човешките Ви права.

Настаняването в психиатрична институция трябва да бъде доброволно и с Вашето информирано съгласие. Информирано съгласие означава, че лекарите са Ви предоставили информация за Вашето заболяване и Вие сте се съгласили да получите нужното лечение.

Но можете да бъдете настанен/а в психиатрична институция и ако имате психично разстройство или увреждане, които изискват/налагат такова настаняване. В тези случаи, Вие ще бъдете настанен/а в психиатрична институция принудително.

Видове принудително настаняване

Българското законодателство позволява три вида принудително настаняване:

  • когато това е необходимо за Вашата собствена или за обществената сигурност и съдът е преценил, че съществува опасност да извършите престъпление 
  • когато съдът е установил, че сте извършил/а престъпление, докато сте бил/а в състояние на невменяемост или сте станал/а невменяем/а след постановяване на присъдата, и че настаняването в психиатрична институция е необходимо
  • когато съдът е постановил, че трябва да Ви се изготви психиатрична експертиза в наказателното производство

Принудително настаняване и права на човека

Правата на човека забраняват противозаконното и произволното настаняване в психиатрични институции. Това означава, че властите трябва да имат сериозна причина да ограничат свободата Ви, трябва да следват ясно определени процедури и не бива да се отнасят към Вас неуважително. По време на процедурите за принудителното настаняване, права като: правото на свобода и сигурност, правото на справедлив процес, правото на живот, забраната за нечовешко и унизително отнасяне или изтезание и правото на личен живот, могат да бъдат засегнати. 

За това ръководство

Това ръководство разяснява кога можете да бъдете настанен/а в психиатрична институция, каква информация би трябвало да Ви бъде предоставена, каква процедура трябва да се следва и какво трябва да е отношението към Вас. 

Прочетете повече за видовете принудително настаняване:

Ресурси

Последно обновяване 16/12/2022