Принудителното лечение в психиатрична болница е разрешено, когато сте извършил/а престъпление в състояние на невменяемост или сте станал/а невменяем след постановяване на присъдата и се установи, че имате нужда от принудително лечение.

Психична невменяемост или намалена умствена способност

Съществуват ситуации, в които хората извършват престъпления в състояние на невменяемост. Възможно е също човек да развие психично разстройство след постановяване на присъдата.  

В случай на невменяемост, съдът освобождава лицето от наказателна отговорност.  Когато то е изпаднало в състояние на невменяемост след постановяване на присъдата, съдът не налага наказанието. Но и в двата случая съдът може да постанови принудително лечение, включително в психиатрична болница.

Принудително лечение и права на човека

Според правата на човека принудителното лечение е форма на задържане. Тя лишава човек от физическа свобода и може да попречи на личния и семейния му живот. 

Ако Ви настанят в психиатрична болница, това не може да става произволно и без сериозна причина. Лечението Ви не трябва да е незаконно. Също така е важно, когато сте настанен/а в психиатрична болница, там да се отнасят към Вас с уважение, да получавате адекватно медицинско лечение и да живеете в човешки и подходящи условия.

Ресурси

Последно обновяване 18/01/2020