Задържане по време на имиграция и търсене на убежище

В определени ситуации може да бъдете задържан, за да Ви попречат да влезете или да останете в държава без правно основание. Това, обаче, трябва да бъде направено законно и при зачитане на Вашите човешки права.

Вашата физическа свобода е едно от основните човешки права. Никой няма право да ограничава физическата Ви свобода без основателна причина. Има ситуации, при които държавните органи имат основателни причини, а именно - да попречат на хората да влязат или да останат в държава, без законово основание.

Тук могат да възникнат две ситуации:

  • Вие сте гражданин на друга държава и нямате законно право (виза, разрешение за пребиваване и др.) да сте в България. Следователно, основанията за Вашето задържане са разяснени в Закона за чужденците в Република България.

Задържане и права на човека

Правата на човека позволяват такова задържане, но то трябва да бъде извършено законно и непроизволно. Това означава, че основанията за Вашето задържане трябва да са предвидени в закона, властите трябва да следват ясно определени процедури и да се отнасят с Вас хуманно. По време на процеса на задържане, могат да бъдат засегнати такива права на човека, като правото на свобода и сигурност, правото на живот, забраната за нечовешко или унизително отнасяне или изтезание и правото на личен живот.

За това Ръководство

Това ръководство ще обясни кога можете да бъдете задържан, каква процедура трябва да се следва, как трябва да бъдете третирани и какви нарушения на правата на човека могат да възникнат в конкретни ситуации по време на процеса на задържане.

бележка Това Ръководство ще Ви даде само насоки относно Вашето задържане в ситуации, когато сте в страната без правно основание или търсите убежище. То няма да обяснява по същество основанията, на които да поискате достъп и оставане в страната, или как да поискате убежище.

Ресурси

Последно обновяване 11/06/2023