Кога и как можете да бъдете задържан, когато търсите убежище в България?

Физическата Ви свобода е едно от основните човешки права. Никой няма право да ограничава физическата Ви свобода, без основателна причина. Държавните органи имат право да Ви задържат, когато пристигнете или докато пребивавате в България, без да имате правно основание за това. Въпреки това, тъй като задържането е много сериозно ограничаване на свободата Ви, задържането в контекста на предоставяне на убежище е разрешено само в конкретни ситуации и при спазване на предвидената в закона процедура. Основанията за това задържане са обяснени в Закона за убежището и бежанците и в Закона за чужденците в Република България.

Освен това, докато сте задържани, с Вас трябва да се отнасят хуманно. По-конкретно, мястото, в което сте задържани, следва са притежава подходящи условия, а Вие да сте защитени от всякакви форми на малтретиране.

Задържане и права на човека

Въпреки че задържането е разрешено от националното и международното право, то трябва да бъде извършено законосъобразно и непроизволно. Това означава, че основанията за Вашето задържане трябва да са законово определени, властите трябва да следват ясно определени процедури и да се отнасят с Вас хуманно. По време на процеса на задържане могат да бъдат засегнати такива човешки права като правото на свобода и сигурност, правото на живот, забраната за нечовешко или унизително отношение и изтезания и правото на личен живот.

За този раздел

В този раздел ще бъдат обяснени начините, по които може да бъдете задържан, и основанията за законност на задържането, основните права, които имате по време на задържането, мястото, където ще пребивавате, и начинът, по който трябва да се отнасят с Вас. В него ще бъде обяснено също така как можете да подадете жалба по въпроси, свързани със задържането Ви.

Ресурси

Последно обновяване 11/06/2023