Имате право да потърсите и да се възползвате от убежище в друга държава, ако сте подложени на преследване в собствената си страна на произход.

Убежището, наричано в ЕС "международна закрила", е правна закрила, предоставяна на хора, които са изправени пред преследване или тежки посегателства в страната си на произход.

Кой е бежанец?

Крайъгълният камък на международната закрила е Конвенцията на ООН за статута на бежанците, известна също като Женевската конвенция от 1951 г. или Конвенцията за бежанците. Конвенцията определя понятието "бежанец" като лице, което се намира извън собствената си държава и не може или не желае да се завърне в страната си на произход поради "основателни опасения от преследване по причини, свързани с раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически убеждения".

пример Можете да се квалифицирате като бежанец, ако сте опозиционен активист, който се обявява срещу управляващия режим във Вашата страна и в резултат на това властите издават заповед за ареста Ви заради политическите Ви възгледи.

Днес процедурата и условията, свързани с международната закрила, са кодифицирани в правото на ЕС, което е в основата и на българското законодателство (Закон за убежището и бежанците). Директивата на ЕС за признаване на статут на бежанец определя стандартите за признаване на статут на международна закрила.

Какво е преследване?

Определението за бежанец в Директивата за признаването съответства на определението в Конвенцията за бежанците от 1951 г. Директивата също така изяснява значението на понятието "преследване", което се определя като тежко нарушаване на основни човешки права, включително, но не само:

  • актове на физическо, психическо или сексуално насилие
  • дискриминационни правни, административни или съдебни мерки
  • непропорционално/дискриминационно наказателно преследване или наказание.

Какво представлява субсидиарната закрила?

Субсидиарната закрила се предоставя на хора, които не се квалифицират като бежанци въз основа на определението, посочено в Конвенцията за бежанците от 1951 г., но които са заплашени от сериозни вреди при завръщане в страната си на произход, включително:

  • смъртното наказание
  • изтезания или нечовешко или унизително отнасяне или наказание,
  • сериозна и индивидуална заплаха поради безразборно насилие във въоръжен конфликт.

Основната разлика е, че субсидиарната закрила не е свързана с петте основания за предоставяне на статут на бежанец (раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политическо мнение).

пример Може да отговаряте на условията за субсидиарна закрила, ако във Вашата страна има въоръжен конфликт и високото ниво на безогледно насилие прави невъзможно да останете в дома си.

Кой е търсещият убежище?

Лице, търсещо убежище, се определя като лице, което е подало молба за международна закрила, но все още не е взето решение по неговата молба.

Убежище и права на човека

Правото на търсене на убежище е дълбоко свързано с Вашите човешки права. То означава, че имате право да живеете на място, където се зачитат човешките Ви права - ако собствената Ви страна не може да Ви защити от сериозни нарушения на човешките права или е извършител на такива нарушения, другите страни нямат право да Ви връщат обратно. Основните права, които могат да бъдат нарушени, са правото Ви на живот, забраната на изтезанията или правото на свобода и сигурност.

За този раздел

В този раздел ще намерите информация за това как да подадете молба за убежище, какво включва процедурата, какви са правата Ви по време и след процедурата за убежище и в какви случаи можете да бъдете задържан като търсещ убежище.

Ресурси

Последно обновяване 17/04/2023