Миграция и убежище

Вие имате право да напуснете страната си на произход. Правото Ви да влезете в друга държава, обаче, зависи от различни обстоятелства – например, причините за напускане на страната Ви на произход или на страната, от която идвате.

Миграцията обхваща всички видове движение на хора, независимо дали е доброволно или принудително. Причините, поради които хората напускат родната си страна, обикновено се наричат "изтласкващи и привличащи фактори" - някои хора са принудени да напуснат страните си поради конфликти, природни бедствия или преследване. Други са привлечени от възможността да се преместят в други страни поради по-добрите икономически перспективи, образование или климат.

Няма общоприето определение на думата "мигрант". Международната организация по миграция (МОМ) използва понятието "мигрант" като общ термин за лице, което се премества от мястото си на обичайно пребиваване, независимо дали в рамките на дадена държава или през международна граница, временно или постоянно, и по различни причини. Терминът включва различни категории хора:  работници мигранти, международни студенти, лица, търсещи убежище, и др.

Миграция, убежище и права на човека

Важно е да се прави разграничение между различните категории мигранти, тъй като те разполагат с различни права и степен на защита. Международните инструменти в областта на правата на човека предвиждат, че всички лица, включително мигрантите, разполагат с основни човешки права, като например, правото на живот, свободата от изтезания, правото на свобода и сигурност и др. Въпреки това за бежанците е гарантиран по-широк спектър от права в сравнение с другите видове мигранти, тъй като не са защитени от собствената си страна на произход.

За това ръководство

В това ръководство ще бъде обяснена разликата между общата миграция и търсенето на закрила (убежище). В него са обяснени случаите, в които имате право да влезете в друга държава, какви са последиците от влизане без законно основание и правата Ви като търсещ убежище или бежанец.

По-задълбочено

Ресурси

Последно обновяване 11/06/2023