Какви са правата Ви по отношение на влизането и престоя в друга държава?

Миграцията може да бъде разделена на законна и незаконна, в зависимост от начина на влизане в дадена страна. Законната миграция се осъществява в съответствие със законите на дадена страна, докато незаконната миграция означава влизане или престой в дадена страна без валидно разрешение. Въпреки това, нередовното влизане не води до липса на права.

Миграция и права на човека

Всички мигранти разполагат с основни права и са защитени от общите принципи на международното право в областта на правата на човека. Въпреки това, държавите не са длъжни да предоставят на мигрантите права, равни на правата на своите граждани (например, правото на пребиваване), и могат да ограничават правата на незаконните мигранти в сравнение с мигрантите, които пребивават законно на тяхна територия (например, правото на работа или на получаване на определени социални помощи).

Съществуват и специфични права за различните категории мигранти.

пример Конкретните права на работниците мигранти са описани в Международната конвенция на ООН за защита на правата на всички работници мигранти и техните семейства, която обаче е ратифицирана само от много малко държави. Специфичните права и защитата на жертвите на трафик на хора са описани в Протокола за трафика на хора към Конвенцията на ООН за транснационалната организирана престъпност.

Ресурси

Последно обновяване 25/04/2023