Престъпления от омраза

Престъпленията от омраза са престъпни действия, мотивирани от предразсъдъци към определени групи в обществото. Тези престъпления се различават от другите престъпления поради мотива. Престъпленията от омраза могат да приемат различни форми.

Престъпленията и по-леките провинения са ежедневие. Въпреки това престъпленията и другите нарушения, които имат за мотив някакъв предразсъдък, трябва да се приемат по-сериозно, защото са по-опасни за обществото като цяло.

пример Мюсюлмански общностен център е нападнат с мотив за заплаха за мюсюлмани.

Ако е извършено престъпление от омраза, държавата не само има положително задължение да разследва активно престъплението, но и допълнително задължение да предприеме всички разумни стъпки, за да разкрие всички мотиви, основани на предразсъдъци. Тя трябва също да гарантира, че лицето или групата, засегнати от престъплението, не губят доверие в органите, които ги защитават.

Престъпленията от омраза имат голямо въздействие върху жертвата, тъй като са насочени към самоличността й, жертвата се чувства уязвима и й е оказано по-голямо психологическо въздействие. Общността, която споделя характеристиките на жертвата, също може да се чувства заплашена.

пример Ако мюсюлмански общностен център бъде нападнат, мюсюлманската общност е по-вероятно да се изолира, като отмени събития в общността, затвори джамии за обществеността и предприеме други мерки, за да се защити.

Престъпления от омраза и човешки права

Престъпленията от омраза засягат предимно групи, които са социално уязвими и могат да причинят допълнително социално разделение между групата жертва и обществото като цяло. Поради тази причина престъпленията от омраза не трябва да се разглеждат като обикновени престъпления. Те изискват специфични превантивни мерки и специални умения за разпознаване, разследване и оказване на подкрепа и помощ.

Неспазването на правата на жертвата може да доведе до нарушаване на правото на живот, забраната за нечовешко или унизително отнасяне, правото на справедлив процес и забраната за дискриминация.

Относно този раздел

В този раздел можете да научите кои престъпления могат да се считат за престъпления от омраза, различните видове отговорност, статут на жертва и как да получите помощ.

Ресурси

Последно обновяване 18/07/2023