Дискриминация

Имате право да упражнявате Вашите човешки права наравно с всички останали хора. Едно от тези права е и правото на защита от дискриминация. За жалост, ситуации, свързани с дискриминация, възникват в много сфери от обществения живот, като извършители може да са както държавни служители, така и отделни граждани. Ето защо е важно да умеете да разпознавате случаите на дискриминация и да знаете как да отстоявате правата си.

Дискриминация е налице в случаите, когато лица биват третирани различно при сходни ситуации единствено въз основа на това какви са те, без да съществуват обективни и обосновани причини. Най-често повод за дискриминация биват признаците полова идентичност и социална роля, расов или етнически произход, увреждане, възраст, сексуална ориентация или религия.

пример Ако парламентът приеме закон, според който единствено мъже могат да бъдат назначавани на работа в полицията, това би било проява на дискриминация. Друг пример: ако законът постановява равно третиране, но дадена държавна агенция отказва да изплаща обезщетение за безработица на мюсюлмани, това също е дискриминация. Обаче, ако при кандидатстване за работа бъде одобрен по-младият измежду кандидатите, е възможно това да не представлява дискриминация, ако одобреният кандидат има по-високо образование и/или по-дълъг професионален опит.  

За дискриминация може да се говори и в случаите, когато биват третирани еднакво лица, които са в значително различно положение.

Дискриминация и човешки права

Дискриминацията води до изключване и отхвърляне на определени лица, както и до нарушаване на техните права. Поради това дискриминацията е забранена от законодателството, свързано с права на човека. При ситуации на дискриминация е възможно да бъдат нарушени и други човешки права, като например правото на живот, забраната на нехуманно и унизително отнасяне, правото на справедлив процес или правото на личен и семеен живот. Научете повече за дискриминацията и правата на човека!

Относно това ръководство

Целта на това ръководство е да Ви предостави информация за това как да разпознавате случаите на дискриминация, а също и какви са Вашите права, ако спрямо Вас е била извършена дискриминация. Ако можете да идентифицирате ситуации на дискриминация и ако знаете правата си, ще бъдете добре подготвени за действие.

Оценете знанията си

Ако желаете да ползвате Ръководството за обучителни цели, Ръководството Ви предлага възможност да оцените знанията си в областта на правата на човека преди или след изучаване, като попълвате тестове на различни теми, включени в Ръководството.

Ресурси

Последно обновяване 16/12/2022