Ситуации на дискриминация

Дискриминация може да е налице при различни обстоятелства, но най-често на работното място, в образователни институции или при предоставяне на стоки и услуги. Всички държавни власти, частни субекти и физически лица са обвързани от забраната за дискриминация и не следва да третират когото и да е по различен начин въз основа на неговите/нейните особени признаци.

Всяко разграничително третиране, основаващо се на Ваши особени признаци, като възраст, раса, националност и пр., е забранено. Въпреки това, има някои сфери, в които има по-голяма вероятност да се сблъскате със ситуации на дискриминация. Именно затова са въведени специални правила за защита от дискриминация в сферите на заетостта, образованието, достъпа до стоки и услуги, предназначени за широката общественост, здравеопазването и други. 

важно В други сфери също са възможни ситуации на дискриминация и там също можете да търсите правата си, особено ако извършителят е държавен служител, като например служител на полицията, от другите сили на реда или администрацията.

Дискриминация и човешки права

Забраната за дискриминация може да бъде уредена по различен начин в различните закони и сфери на живота. Според Конституцията на Република България всички права и свободи са защитени и следва да се прилагат без дискриминация. Освен това, правото на защита от дискриминация е и самостоятелно право, т.е. то е право, което можете да упражнявате отделно от всички други права, които са относими към дадена сфера, регулирана с държавен закон.

В някои сфери, като например при заетостта, забраната за дискриминация е регламентирана в по-големи подробности. Съществуват сфери, където дискриминацията е по-разпространена като цяло, и за които Европейският съюз изготвя по-подробно законодателство, докато в други сфери регулационната защита има по-общ характер.

Относно този раздел

Този раздел от ръководството разяснява как забраната за дискриминация се отнася към най-често срещаните ситуации.

Повече информация за най-често срещаните ситуации ще намерите в следните подраздели:

Ресурси

Последно обновяване 31/03/2020