Арест и задържане

Лице, което е заподозряно в извършване на престъпление, може да бъде арестувано и задържано. Но арестът и задържането трябва да бъдат осъществени законосъобразно и при зачитане на правата на човека.

Българското законодателство не ползва ясна терминология за разграничаване между арест и задържане. Тук под арест разбираме първоначалното физическо ограничаване на лицето от полицията и последващото му [настаняване] в полицейското управление за 24 часа. Според закона това е административна мярка. Под задържане разбираме настаняване на лице, което е формално обвинено за това, че е извършило престъпление, в следствен арест, с постановление на прокурор, както и задържането му под стража в досъдебното производство с определение на съда (задържане под стража).

Лице може да бъде задържано, ако са налице данни, че е извършило престъпление. В България този тип арест е уреден в Закона за Министерството на вътрешните работи. Полицията може да Ви арестува и да Ви задържи в полицейското управление за максимален срок от 24 часа. След изтичане на този срок, те следва да Ви освободят или да представят Вашия случай на прокурора, който може да Ви повдигне формално обвинение за извършено престъпление и да Ви задържи за още 72 часа, преди да Ви изправи пред съд. Съдът може да Ви освободи, да Ви наложи някаква друга мярка за неотклонение като гаранция, че ще участвате в наказателното производство или да Ви задържи под стража. Правомощията на прокурора и на съда да Ви задържат са формулирани в Наказателно-процесуалния кодекс.

Арест, задържане и права на човека

Правата на човека защитават правото на лична свобода и сигурност. Следователно, незаконното и произволно арестуване и задържане са забранени. Това означава, че полицията и прокурорът трябва да имат законно основание да Ви арестуват и задържат, да се основават на конкретни факти, оправдаващи ареста или задържането, и задържането трябва да бъде пропорционално на целта, която трябва да бъде постигната. Те също трябва да следват ясно определени процедури и не трябва да се отнасят с Вас неуважително. По време на ареста и задържането могат да бъдат засегнати човешки права като: правото на лична свобода и сигурност, правото на справедлив процес, правото на живот, забраната за нечовешко или унизително отнасяне или изтезания и правото на личен живот. 

За това ръководство

Това ръководство ще разясни ситуациите, в които може да бъдете арестуван/а и задържан/а, процедурата, която трябва да бъде следвана, как трябва да се отнасят към Вас и какви нарушения на човешките права могат да възникнат в конкретни ситуации по време на процеса.

Ресурси

Последно обновяване 16/12/2022