Работа

Полагането на труд в затвора не е задължително, но активното участие в трудова дейност се стимулира и отчита при определяне степента на поправяне и превъзпитание на лишените от свобода. Докато сте в затвора, имате право да кандидатствате за платена работа, ако има обявени свободни позиции. Но не можете да изисквате от администрацията на затвора да създаде позиция специално за Вас. Може също да бъдете включен/а в доброволен неплатен труд. Съгласно българското законодателство, затворниците, които извършват платен или неплатен труд, намаляват срока на наказанието си, като два дни работа се зачитат за три дни лишаване от свобода.

Прочетете повече за специфичните правила за полагане на платен и неплатен труд:

Доброволен неплатен труд

Поддържането на хигиената в затвора е задължение на лишените от свобода. С Ваше съгласие, администрацията на затвора може да Ви възложи да извършите и друга работа без заплащане. Тази работа може да включва почистване и поддържане на обекти на територията на затвора или извън него, организиране и провеждане на обучителни курсове и други подобни задачи. Въпреки че тази работа не е платена, тя няма да се счита за принудителен труд и следователно няма да наруши правата Ви. 

Платен труд

Независимо че администрацията на затвора трябва да вземе под внимание Вашите предпочитания, тя няма задължение да Ви осигури вида работа, която искате да вършите. Необходимо е само да полага усилия да намери работа за възможно най-много затворници, доколкото това е постижимо, в зависимост от ресурсите и наличието на позиции. Работата, извършвана от лишените от свобода, не се счита за „труд” по смисъла на Кодекса на труда. Затворническият труд не е свързан с пенсионната система и осигурителната система за безработица, за разлика от труда на работниците и служителите извън затвора.

Ако сте наети на платена работа към затворническата администрация, трябва да получите определена сума пари, изчислена като процент от минималната работна заплата за страната. Процентът варира между 40 и 50%, в зависимост от типа на затворническото заведение, в което сте настанен/а и наличието на изискване за правоспособност за заемане на длъжността. 

Процедура за кандидатстване

Съгласно българското законодателство, ако в затвора са налице платени работни места, можете да кандидатствате за заемане на тези длъжности пред началника на затвора. Началникът ще разгледа заявлението Ви и ще вземе решение за Вашата пригодност за заемане на съответната длъжност. Приоритет за определена позиция се дава на затворниците с най-подходящо образование, опит и добра дисциплина. Позицията не трябва да Ви бъде отказана въз основа на дискриминационни основания.

пример Причината, поради която не сте получили позицията, не трябва да се дължи на Вашата националност, цвят на кожата или религия.

Арест

Ако сте задържан/а в арест, можете да работите, ако администрацията на ареста е осигурила работни позиции.

Приложим закон

Общите трудови норми, касаещи здравето и безопасността на работното място, са приложими и към работата в местата за лишаване от свобода. Останалите аспекти на работата в затворите се урежда от наказателно-изпълнителното право, включително възнагражденията, почивките, отсъствията от работа.

Какви нарушения на правата на човека могат да възникнат?

Aко Ви е отказана платена работа поради Вашите националност, цвят на кожата или други защитени признаци, забраната за дискриминация или неравно третиране може да е била нарушена.

Как да подадете жалба

Българското национално законодателство не предвижда конкретни процедури за уреждане на трудовите спорове в затворите. Разпорежданията на администрация на затворите, свързани с труда, могат да бъдат оспорени пред директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ или пред административния съд по реда на Административно-процесуалния кодекс. Прочетете повече как да подадете жалба.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека