Образование

Възможността за получаване на образование или професионално обучение в затвора е силно препоръчителна, но не е задължителна по отношение на пълнолетните затворници.

В България училищата в затворите са част от общата образователна система и следват същите стандарти и учебни програми, като тези на останалите общообразователни училища в страната. Съгласно българското законодателство, затворниците, които посещават училище или други форми на обучение, намаляват срока на наказанието си, като два учебни дни се зачитат за три дни лишаване от свобода. Вашето участие в образователни, обучителни и квалификационни дейности е важно, тъй като то ще бъде взето под внимание, когато затворническите власти или съдът оценяват Вашата степен на поправяне и шансовете Ви за успешна реинтеграция в обществото. 

Прочетете повече за вид образование, който Ви интересува:

Образование за непълнолетни

По силата на българската Конституция, училищното образование до 16-годишна възраст е задължително. Непълнолетните затворници до тази възраст подлежат на задължително обучение в училищата към местата за лишаване от свобода.

Какви нарушения на правата на човека могат да възникнат?

Ако нямате възможност да завършите образованието, което е задължително за Вас, това може да доведе до нарушаване на правото на образование.

Как да подадете жалба?

Ако смятате, че сте бил/а незаконно възпрепятстван/а да получите образование в затвора, трябва да подадете жалба до директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ или до административния съд. Прочетете повече за това как да подадете жалба.

Образование и обучение за възрастни

Държавата няма задължение да осигурява образователни програми за възрастни. Въпреки това, силно се препоръчва възможността за придобиване на нови знания и образование да е налична и в затворите за възрастни, включително и за задържаните под стража. Степента, до която затворът трябва да осигури тези възможности, зависи от неговите ресурси.

Следователно, можете да заявите желание за включване в училищното образование или друг обучителен курс, които вече се предлагат в затвора, но нямате право да изисквате от администрацията да организира такива специално за Вас. Можете да поискате да бъдете преместен/а от един затвор в друг с цел включване в училищно образование или програми за професионално обучение.

Затворниците, изтърпяващи присъдата си в общежитие от открит тип могат да посещават училища или други обучителни курсове по местонахождение на общежитието заедно със свободните граждани.

Дипломите, които получавате за придобита образователна степен или за завършен квалификационен курс не трябва да упоменават, че са придобити в затвора.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека