Обществен статус на индивида и публичен интерес

Репутация срещу публичен интерес

В случай на спор, общественият статус на замесения човек е от важно значение при преценка на допустимите граници на свободата на изразяване. От съществено значение е да бъде преценено нивото на защита, което получава или следва да получава засегнатият човек, публичния интерес по повдигнатата тема и качеството, ролята, в която се изразява човекът, който е направил дадената информация публично достояние. 

Цел на публикацията

Определена доза критика може да бъде съществено важна при отразяване на теми от обществен интерес. Ето защо журналистите и медиите, имайки предвид наличната им информация, имат определена свобода да преценяват как да формулират критиката си. По подобен начин, да критикува може и човек, който не е журналист, а частно лице, което участва в дебат по важни за обществото теми.

Въпреки това, дори когато дебатът се отнася до тема от обществен интерес, издателят трябва да се увери, че изразената критика се основава все пак на някакви достоверни факти и не е прекомерна.

пример Ако даден вестник отразява политически въпроси, като например функционирането на държавните институции и изборния процес, е допустимо да се изрази по-силна критика срещу хората, отговорни за тези процеси. 

Личен живот

Публични лица като политици или знаменитости трябва да имат готовност да получават по-сериозна критика от лицата, които не са публични. Това е така особено когато такива лица изпълняват обществени функции.

Личен живот

Когато обсъжданите изявления обаче се отнасят до личния живот на такива публични лица, свободата на изразяване и допустимата критика са по-ограничени. В такива случаи, за да са допустими такива изявления, следва да се демонстрира, че е налице истински обществен интерес от научаване на разкритата информация. Ето защо, комерсиалният интерес или чистото забавление, което подобни изявления могат да носят на определена аудитория, не биха били счетени за значим обществен интерес, годен да оправдае разпространението на информацията. Прочетете повече относно защитата на личния живот

пример Осъждането на поведението на министър, който прекарва ваканцията си в луксозен курорт, докато държавната администрация е обект на бюджетни съкращения, би било оправдано от гледна точка на обществения интерес. 

Частни лица

Репутацията и достойнството на лица, които не изпълняват публични функции, са обект на по-стриктна защита от тези на публичните фигури. Това е така, тъй като общественият интерес относно разпространението на информация за професионалните занимания и статус на подобни лица е значително по-слаб. 

Ограничения

Публичният интерес около даден човек не значи, че неговата репутация не е и не може да бъде обект на защита. Напротив, публичният интерес води до това, че когато такъв човек е обект на критика, нейната допустимост следва да бъде преценявана като се вземе предвид ролята, която е приел в обществения живот, и нейната значимост за обществото. В случай на спор, авторите или издателите трябва да могат да докажат:

  • Че критиката, която е отправена, касае въпрос от обществен интерес
  • Че направените твърдения относно факти са верни, а изразените мнения имат достатъчна упора във факти, които ги подкрепят

Ресурси

Последно обновяване 24/09/2019