Детето, пострадало от домашно насилие

В много случаи на домашно насилие децата страдат от агресията на насилника пряко или косвено, като стават свидетели на насилие между възрастни. Приложими са различни правни разпоредби, тъй като защитата на правата на детето изисква различен и по-специфичен подход.

Съгласно член 2, т. 2 от Закона за защита от домашно насилие всяко действие на домашно насилие, извършено в присъствието на дете, се счита за психологическо и емоционално насилие над детето. Заповедта за закрила на дете може да бъде поискана от: родителя, който не е извършил насилието; от пострадалото дете, ако е навършило 14 години; от брат, сестра или роднина на пострадалото дете по пряка линия; от попечителя или настойника на пострадалото дете и от директора на дирекция „Социално подпомагане“. Една от защитните мерки е временно да се определи мястото на пребиваване на детето с пострадалия родител или с родителя, който не е извършил насилието.

Дете, пострадало от домашно насилие, има същото право да получи държавна закрила, да държи извършителя отговорен за своите действия и да получи обезщетение, подобно на пълнолетно пострадало от домашно насилие лице. Детето, обаче, трябва да бъде представлявано (например за подписване на документи и подаване на заявления) от неговия законен настойник. Ако законният настойник на детето се колебае или откаже да подаде молба за заповед за закрила от името на детето, тази молба може да бъде подадена от директора на дирекция „Социално подпомагане“.

Извеждане от семейството

В ситуация, в която децата са застрашени от законните си представители - родителите или настойника и по този начин са лишени от човек, който да представлява правата и интересите на детето срещу насилието, детето може да бъде изведено от семейството, ако е невъзможно да се премахне рискът за детето, докато то остава в семейството. Директорът на диркеция „Социално подпомагане“ привежда детето в безопасно положение - кризисен център, медицинска институция, приемно семейство или друго безопасно място. Полицията може да осигури полицейска закрила на детето, включително настаняване на детето в безопасна институция за 48 часа. В случай на насилие над детето, извършено от родител, директорът на дирекция „Социално подпомагане“, прокурорът или другият родител може да подаде молба до районния съд за определяне/ограничаване на родителските права на насилващия родител.

Подпомагане на пострадали от насилие деца

На дете, пострадало от домашно насилие, се предоставя безплатно спешна помощ, за да може детето да възстанови физическото и психическото си здраве и да се интегрира отново в обществото. Такава медицинска помощ и реинтеграция се провеждат в среда, благоприятна за здравето, самочувствието и честта на детето, като внимателно се пазят интимните тайни на детето.

Закрила на детето и права на човека

В случаите, когато дете е пострадало от домашно насилие, могат да възникнат подобни нарушения на правата на човека, както в случаите на пълнолетни пострадали.

Когато държавните органи не са предприели подходящи мерки за защита, специално предназначени за закрила на дете, това може да доведе до нарушение на правото на личен и семеен живот. Например, извеждане на детето от семейството или предоставянето без необходимата проверка на родителските права на другия родител.

Възможно е да има нарушение на правото на справедлив процес в случаите, когато дете е въвлечено в съдебни производства, свързани с домашно насилие и властите не са успели да подсигурят гаранции за справедлив съдебен процес, специално по отношение на закрила на пострадалите деца.

Ресурси

Последно обновяване 18/08/2020