Понятието “трудови правоотношения” включва достъп до заетост (включително обяви за работа и процедурата по наемане на работа), изпитателни срокове, условия на труд (повишения, обучение и пр.), трудово възнаграждение и освобождаване от работа – дискриминацията е забранена във всички тези области на трудовите взаимоотношения. В допълнение, дискриминацията е забранена, както по отношение на служителите, така и при самонаетите лица. 

Забраната за дискриминация в трудовата заетост важи както за държавните, така и за частните институции, органи и лица. Държавните граждански и военни служби, специалните служби към Министерството на вътрешните работи (напр. полицията, противопожарната охрана и спасителните служби), както и затворническата администрация също попадат под забраната за дискриминация.

В България, Кодексът на труда изрично забранява дискриминация въз основа на пол или полова идентичност и социална роля, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, възраст, увреждане, сексуална ориентация и други защитени признаци. Съществуват изключения като: определящи професионални изисквания и характер на организацията (етос), които са конкретно приложими за даден вид заетост и позволяват на работодателя да подбере необходимия тип служител.

Достъп до заетост и реклама

Забраната за дискриминация постановява за незаконно работодателите да публикуват обява за работа, която демонстрира предпочитания към служители от определен пол, възраст, националност или други защитени признаци

пример Обява за работа, в която се търсят млади и привлекателни жени за сервитьорки или която не позволявана лица над 50-годишна възраст да кандидатстват за позицията, е дискриминирационна.

Интервю за работа

Забраната за дискриминация задължава работодателите да не проявяват дискриминация по отношение на кандидатите за работа по време на процеса на наемане на служители. Тази забрана се отнася до всеки етап от този процес, като например подбор на кандидатите, интервюта за работа, изпити и пр.

пример Работодателите нямат право по време на интервюто да задават въпроси, свързани с бременност или планове за майчинство, семейно положение, религиозни убеждения, национална или етническа принадлежност, членство в политическа партия или професионален съюз.

Условия на труд, повишения и обучение

Законът забранява на работодателите да проявяват дискриминация срещу служителите си при определяне на условията им на труд, повишенията и включването им в професионални обучения и обучения на работното място.

пример Обява, според която само служители на определена възраст подлежат на повишение или обучение, е незаконна.

Равно заплащане

Имате право да получавате равно заплащане за равностоен труд. Това означава, че трябва да получавате заплащане, равно на това на друг служител, извършващ същата или сходна работа. Това също така важи и за труд, който е различен по естество, но е равностоен по отношение на усилието, необходимо за изпълнението му.

пример Служител от противоположния пол, който е на същата длъжност и извършва същата или сходна работа, не може да получава значително по-висока заплата.

Освобождаване от работа

Не можете да бъдете освободен/а от работа, само защото принадлежите към група хора с дадена националност, пол, възраст, религиозни убеждения и други характеристики, които са защитени от дискриминация признаци.

пример Забраната за дискриминация ще бъде нарушена, ако работодател трябва да освободи от работа някои от своите служители и реши да освободи първо онези от тях, които са на определена възраст. При освобождаване от работа работодателят има право да взема предвид само обстоятелства, свързани с Вашето трудово представяне.

Какви нарушения на правата на човека може да възникнат?

Нарушаване на забраната за дискриминация ще е налице, ако не сте назначен/а на работа, повишен/а или ако по някакъв друг начин Вашият работодател Ви третира по-неблагоприятно в сравнение с другите служители, само защото принадлежите към група хора с дадени характеристики (възраст, пол, националност и пр.).

Въпреки това, дори и да принадлежите към група със защитени признаци, забраната за дискриминация няма да бъде нарушена, ако сте освободен/а от работа по други причини, като например качеството на Вашата работа или ако сте нарушили установените  от работодателя вътрешните правила.

Как можете да подадете жалба?

Ако считате, че сте станали обект на дискриминация от страна на Вашия работодател, можете да подадете оплакване до Държавната инспекция по труда, Комисията за защита от дискриминация или до районния съд.

Ако считате, че сте станали обект на дискриминация по време на процеса на подбор за длъжност в публичния сектор или докато сте били на служба в публичния сектор, можете да подадете жалба до по-горестоящ административен орган, а след това и до административния съд.

Научете повече за начините за подаване на жалба.