Поддържане на реда в затвора & мерки за сигурност

Трябва да спазвате вътрешните правила на затвора и да се уверите, че не представлявате опасност за другите или за себе си. В противен случай, срещу Вас могат да бъдат използвани дисциплинарни санкции, мерки за сигурност или дори сила.

Администрацията на затвора е отговорна за поддържането на реда в затвора и трябва да гарантира, че всички лишени от свобода са в безопасност. Затова персоналът на затвора може да прилага дисциплинарни санкции, мерки за сигурност или да използва сила спрямо Вас в конкретни случаи. Това, обаче, трябва винаги да се извършва в съответствие със закона и следвайки стриктни процедури.

Дисциплинарни санкции

Когато сте нарушил/а вътрешните правила, администрацията на затвора може да започне дисциплинарно производство срещу Вас и да Ви наложи дисциплинарно наказание. Най-тежкото наказание, което може да получите, е изолация в наказателна килия.

Мерки за сигурност и употреба на сила

Персоналът на затвора може да използва специални мерки за сигурност или дори сила спрямо Вас, ако това е необходимо за осигуряване на реда и за предотвратяване на дадена опасност за Вас или други лишени от свобода. Тези мерки могат да включват използването на белезници, палки или дори огнестрелни оръжия, но единствено в много екстремни ситуации. Те, обаче, могат да се използват само съгласно строги правила и само ако няма други, по-малко рестриктивни средства за осигуряване на ред.

Цялостно отношение

Тези санкции и мерки са разрешени само в специфични ситуации, които са били причинени от Вашите действия или поведение. Ако спазвате всички вътрешни правила на затвора, служителите трябва да зачитат Вашето достойнство и човешки права. Това означава, че персоналът на затвора не може да Ви подлага на изтезание или нечовешко или унизително отнасяне, да Ви насилва физически или вербално или да използва ненужно сила спрямо Вас. Персоналът на затвора трябва също да Ви предпазва от насилие от страна на други лишени от свобода. Научете повече за отношението и безопасността.

Относно този раздел

Този раздел от ръководството ще даде разяснения относно основната уредба на дисциплинарните наказания, употребата на сила и мерките за сигурност. 

Последно обновяване 18/01/2020