Можете да се опитате да получите обезщетение за нарушение на правото си на справедлив процес, ако сте се опитали да предотвратите или поправите това нарушение по време на процеса, когато това е възможно.

Ако все още смятате, че нарушението на правото ви на справедлив процес не е било коригирано, за да получите обезщетение за такова нарушение, ще трябва да:

Установете, че е налице нарушение на вашите права

Има няколко начина, по които можете да установите дали е налице нарушение и да поискате обезщетение:

1. Вътрешна система

Ако сметнете, че вашето право на справедлив процес е нарушено, трябва да обжалвате съответните решения и действия, които причиняват това нарушение, по време на съдебното производство. Държавата, включително съдилищата, са отговорни за вредите, причинени на вас при упражняване на техните правомощия. Това включва някои случаи, при които съдилищата са нарушили определени права, включително правото на справедлив съдебен процес, което е довело до причиняване на вреди на страна в процеса и решенията им са отменени от по-горните съдилища. Законът за отговорността на държавата и общините за вреди предвижда възможности за получаване на обезщетение в някои подобни случаи.

2.  Международна система

Вие можете също така да се обърнете към специализираните институции за правата на човека, чиято задача е да установят дали е имало нарушение на правата на човека. На международно ниво вие можете да се обърнете към Европейския съд по правата на човека или към Комитета по правата на човека на ООН.

важно Всяка национална или международна институция има специфични функции и правомощия. Прочетете повече за институциите за защита на правата на човека и проверете какво те могат да направят във вашата ситуация. 

Не всяка институция, която може да установи нарушение на вашите права, също може да присъди обезщетение. Органите, които могат да присъждат обезщетение, са първоинстанционните съдилища (общи съдилища) и Европейският съд по правата на човека. Комитетът по правата на човека може само да препоръча компенсиране. 

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека