Какви за изискванията и процедурите за законно принудително лечение?

Настаняването в психиатрична институция трябва да е законно. Това означава, че принудителното настаняване трябва да е:

  • Позволено от закона. Законът трябва да регламентира както основанията за такова настаняване, така и процедурата и основните права по време на процедурата
  • Извършено по непроизволен начин. Това означава, че отговорните органи трябва да преценят дали основанията за настаняването са приложими към Вашия конкретен случай и да следят процедурите да се спазват правилно

Принудително настаняване и права на човека

Ако Вашето настаняване не е извършено законно, то може да доведе до нарушение на правото на свобода и сигурност на личноста. 

За този раздел

Този раздел разяснява как се преценява дали принудителното настаняване е допустимо по закон и не е произволно, както и какви са процедурите по настаняване и Вашите основни права по време на процедурите. Той също ще разясни как да обжалвате в случай, че мислите, че Вашето принудително настаняване не е било законно. 

Последно обновяване 22/01/2020