Омбудсманът може да разследва жалби, свързани с възможни нарушения на правата на човека, и да определи дали са нарушени човешките ви права. Той/тя може също да препоръча на законодателните и административните органи да предприемат действия, за да гарантират зачитането на правата на човека и да се борят с основните причини за нарушенията на правата на човека. Омбудсманът може да дава препоръки на частни субекти (като електроразпределителните, телекомуникационните или водоснабдителните дружества), ако последните действат в ущърб на правата на потребителите.

Омбудсманът не може да се намесва в решенията на съдебните органи, нито може да отменя такива актове или да обжалва. Въпреки това, когато съдебното производство е неоснователно удължено, той/тя може да сезира компетентните органи, отговорни за правораздаването, и да препоръча действия.

пример Вие съдите държавата за вреди, дължащи се на незаконно предварително задържане, на което сте били подложени за период от шест месеца. Съдилищата не разгледат случая и правят всичко възможно, за да удължат производството. Омбудсманът не може да ви помогне да получите благоприятно решение от съдилищата във ваша полза. Той/тя обаче може да ви помогне да ускорите процедурата, като изрази загриженост и препоръча действия на съответните органи.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека