Омбудсманът може:

1. Да разследва евентуално нарушение на човешките ви права

В края на разследването омбудсманът ще изрази становище дали е имало нарушение на вашите права или не. Моля, имайте предвид, че омбудсманът не може да променя или изменя решенията на съдилищата или държавните институции.

Становището на омбудсмана не е задължително за държавните институции, но те могат да го вземат предвид, когато решават вашите жалби. Държавните и общинските органи, техните администрации и частните субекти, натоварени с предоставянето на обществени услуги, са длъжни да ги разгледат и да информират омбудсмана за предприетите мерки в рамките на 14 дни.

Например, ако омбудсманът е изразил мнение, че вашите човешки права са били нарушени, можете да поискате обезщетение за такова нарушение. Становището на омбудсмана може да ви помогне да защитите искането си в съда или институцията, разглеждаща вашето искане.

2. Да помогне за предотвратяването на бъдещи подобни нарушения срещу вас или други лица
Ако разследването на омбудсмана разкрие проблем със закон или практиката на държавните институции, той/тя може да предложи промени в тях, за да се предотвратят бъдещи нарушения. Той/тя може също така да се обърне към Конституционния съд с искане да обяви за противоконституционни закони, които нарушават правата на човека.

3. Да ви помогне да разберете вашите човешки права и да ви обясни как по-добре да ги защитите

Ако не сте сигурни дали са нарушени човешките ви права или дали омбудсманът може да разследва случая, можете да изпратите имейл (priemna@ombudsman.bg) или да се обадите (+3592/8106 955 или +3592/9809 510) в офиса на омбудсмана преди подадете жалба. Омбудсманът може да ви помогне с различни въпроси, свързани с правата на човека, но имайте предвид, че той/тя не може да действа като ваш адвокат, да ви предостави неограничена безплатна правна помощ или да ви представлява в съда.

Омбудсманът не може:

Омбудсманът може да изпълнява само задачите, които са описани в Закона за омбудсмана. Следователно той/тя не може:

  • Да отменя или променя решения на съдилища или на държавни институции
  • Да разглежда доказателствата в съдебни производства
  • Да наказва държавни служители или частни лица
  • Да ви даде обезщетение за нарушение на човешките ви права
  • Да пише жалби в съдилища или държавни институции или да подготвя други правни документи за вас
  • Да ви представлява в Европейския съд по правата на човека или в друг международен орган

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека