Социално и психологическо подпомагане

Българското законодателство предвижда частично финансирано от държавата психологическо и юридическо консултиране, както и подпомагане от социален работник на пострадалите от домашно насилие.

Пострадалите от домашно насилие имат право да получават финансирани от държавата социални рехабилитационни услуги като социална, психологическа и правна помощ, които улесняват безопасното напускане на насилствените отношения.

Подпомагането се предоставя главно от общински и неправителствени организации. Настаняването в кризисни центрове е безплатно; психологическото консултиране, без настаняване, се заплаща от пострадалото лице, освен ако доставчикът на услугата (най-често НПО) работи по проект, финансиран от държавата (проектите на НПО, финансирани от държавата, продължават само 6 месеца всяка година); юридическото консултиране и подготовката на документация, свързана с делото, са безплатни; законното представителство в съда е безплатно, само ако пострадалото лице е в тежко финансово състояние. Всички гореизброени услуги са безплатни за деца.

Чрез осигуряване и финансиране на услуги за социална рехабилитация на пълнолетни лица, пострадали от насилие, държавата признава нуждата и правото им на социално и психологическо подпомагане с цел излизане от властта и контрола на отношенията на домашното насилие. Правната помощ пък е съществена за подготовката и подаването на молба за незабавна защита, за подпомагането на пострадалите в наказателни производства, както и в граждански такива, свързани с развод, уреждане на родителски права, режим на отношения с децата и разделянето на съпружеската собственост.

Какви видове подпомагане може да получи пострадало лице?

Услугите за социална рехабилитация се предоставят по един от следните начини:

  • Настаняване в кризисен център за пострадали от домашно насилие за период до 6 месеца, където потребителите могат да получат: индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните им нужди, правно консултиране и психологическа подкрепа в случай на кризисна интервенция
  • Индивидуални консултации от социален работник или психолог, без настаняване
  • Безплатни правни консултации и подготовка на документация по делото

Пострадалите от домашно насилие могат също да получат съвети, консултации, емоционална и психологическа подкрепа на телефонните линии за помощ за жертви на насилие на 080018676 или 080011977, които се администрират от НПО, или на 116111 (за деца). Пострадалите от домашно насилие могат да получат безплатна правна консултация на телефон 070018250.

Как се получава достъп до подпомагането?

За да му бъде предоставена социална услуга, пострадалото лице трябва да се обърне към Дирекция „Социално подпомагане“ в своята община или към НПО, която предоставя услуги за социална рехабилитация на пълнолетни пострадали от домашно насилие. Пострадалото лице има право да избере доставчика на социални услуги. Той/тя не е задължен/а да дава обяснения или да съдейства в наказателни производства, за да получи услуги за социална рехабилитация, финансирани от държавата.

Ако на пострадалото лице му се откажат услуги за социална рехабилитация, решението на социалните служби за подпомагане може да се обжалва в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс в Административния съд.

Какви нарушения на правата на човека са възможни?

Способността или неспособността на държавата да предоставя помощ и подпомагане на пострадалите от домашно насилие трябва да се разглежда в светлината на стандарта за надлежна проверка. Може да се стигне до нарушаване на правата на човека, когато държавните или общинските институции отказват финансирана помощ или подпомагане на пострадало лице без законни основания.

Правото на живот, забраната за нечовешко или унизително отнасяне и правото на личен и семеен живот

Неспособността на държавата да предоставя помощ и система за подкрепа на пострадалите от домашно насилие може в определени случаи да доведе до нарушаване на правото на живот, забраната на нечовешко или унизително отнасяне и правото на личен и семеен живот.

Забрана на дискриминация

Домашното насилие се счита за форма на дискриминация спрямо жените, тъй като засяга предимно жени. Ако държавата (в случая - съответните власти) не успее да реагира ефективно и да предостави помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие в случаи на непосредствена заплаха за живота, свободата или здравето им, това може да доведе до нарушаване на забраната на дискриминация във връзка с нарушаване на правото на живот и/или забраната за нечовешко или унизително отнасяне и правото на личен и семеен живот.

Ресурси

Последно обновяване 18/08/2020