Правна помощ

Правната помощ за пострадалите от домашно насилие е от съществено значение, тъй като случаите на домашно насилие често включват правни въпроси - заповеди за защита, наказателни производства, както и граждански производства в случаи на развод и спорове за родителски права.

От решаващо значение е пострадалите лица да получават правна помощ в случаи, свързани с домашно насилие. Някои производства, като произовдството за незабавна защита, не са много сложни и могат да се извършват без правни познания. Но тъй като тези ситуации могат да включват противодействие от извършителите, се препоръчва ползването на правна помощ. Правната помощ е много важна в гражданския процес и в случаите на развод и определяне на родителски права и режим за отношения с децата поради процесуалната им сложност.

Пострадало от домашно насилие лице има право да получава финансирани от държавата социални услуги, които включват и правна помощ за подпомагане на лицето безопасно да излезе от насилствените отношения.

Пострадали от домашно насилие, които са социално слаби и биха искали да получат правна помощ, могат да се обърнат към Националното бюро за правна помощ за безплатна правна помощ. Тази помощ би могла да се ползва за: изготвяне и подаване на молба за незабавна защита от насилие, подаване на молба за развод, родителски права и издръжка на деца и разделяне на съпружеска собственост, ако тези искове са свързани със случая на незабавна защита от домашно насилие, както и съдействие в наказателни и граждански производства, в случай, че правосъдието го изисква. Националното бюро за правна помощ чрез местните адвокатски колегии може да назначи адвокат, който предоставя правни консултации, изготвяне на правни документи и представителство на пострадалото лице в съдебните заседания.

Националното бюро за правна помощ може да откаже да предостави правна помощ само на правни основания, регламентирани в Закона за правната помощ или други приложими закони.

Какви нарушения на правата на човека са възможни?

Способността или неспособността на държавата да предостави помощ и подпомагане на пострадалите от домашно насилие трябва да се разглежда в светлината на стандарта за надлежна проверка. Може да се стигне до нарушаване на правата на човека, когато държавните или общинските институции отказват финансирана помощ или подпомагане без законни основания.

Правото на живот, забраната за нечовешко или унизително отнасяне и правото на личен и семеен живот

Неспособността на държавата да предоставя помощ и система за подкрепа на пострадалите от домашно насилие може в определени случаи да доведе до нарушаване на правото на живот, забраната на нечовешко или унизително отнасяне и правото на личен и семеен живот.

Забрана на дискриминация

Домашното насилие се счита за форма на дискриминация спрямо жените, тъй като засяга предимно жени. Ако държавата (в случая - съответните власти) не успее да реагира ефективно и да предостави помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие в случаи на непосредствена заплаха за живота, свободата или здравето им, това може да доведе до нарушаване на забраната на дискриминация във връзка с нарушаване на правото на живот и/или забраната за нечовешко или унизително отнасяне и правото на личен и семеен живот.

Право на справедлив процес

При определени условия, пострадалите от домашно насилие имат право на безплатна правна помощ в наказателни или граждански производства. Ако неспособността на държавата да осигури такава правна помощ причини несправедливо за пострадалия решение, това може да доведе до нарушаване на правото на справедлив процес.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека