Какво е расова дискриминация?

Расова или етническа принадлежност означава хора, които са отличават с характеристики като раса, цвят (по-тъмна или по-светла кожа), произход, национална или етническа принадлежност. Понякога тази принадлежност може да се основава на общи история, териториален произход (регионален или национален) и особени културни характеристики, като език или религия или на споделено усещане за принадлежност към една и съща общност, етническо мнозинство или малцинство, като например българско, турско, еврейско, ромско и пр.

Расовата или етническа принадлежност на дадено лице е характеристика, отделна от неговата/нейната националност (която се дефинира като законовата обвързаност на дадено лице с определена държава). В редица ситуации е допустимо разграничително третиране на дадено лице въз основа неговата/нейната национална принадлежност. Например, националната принадлежност може да бъде посочена като необходимо условие за заемането на позиция в Парламента или в публичния сектор. Но съществуват и такива ситуации, при които е забранена дискриминацията, основана на национален признак, като например при достъпа до определени граждански, икономически или социални права. При отказан достъп е възможно да е налице непряка дискриминация, основана на расова или етническа принадлежност или на религия или вяра.

Кога е налице дискриминационно нарушение, основано на признака расова принадлежност?

Забраната за недискриминация е престъпена, когато дадено лице бива лишено от определени права или бива третирано по-благоприятно или по-неблагоприятно от други лица, въз основа на неговата/нейната раса или етническа принадлежност. При това, дискриминацията може да се прояви под различни форми, които невинаги са директни или явни. Ето защо е важно да умеете да разпознавате различните видове дискриминация

Дискриминацията въз основа на раса или етническа принадлежност може да се прояви в различни сфери от живота, като трудова заетост, образование, достъп до стоки и услуги или в жилищното настаняване. 

пример Расова дискриминация има в случаите, когато на дадено лице е отказана работа, възможност да наеме жилище или да посети нощен клуб, въз основа на цвета на кожата му/й. Пример за това е, ако нощно заведение откаже достъп на дадено лице, защото е от ромски произход.

пример Пример за дискриминация в контекста на образованието са случаите, когато даден ученик получава отказ да бъде записан в частна образователна институция единствено поради неговата/нейната етническа принадлежност, тъй като директорът на училището счита, че родителите на останалите ученици биха били против присъствието на ученик от съответния етнос. Друга проява на дискриминация би било отделянето на ученици в специална паралелка въз основа на тяхната етническа принадлежност (примерно, ученици от ромски етнос). 

Не представляват дискриминация случаите, когато съществуват други обосновани основания за по-различното третиране на дадени лица.

пример За служебно пътуване до Китай е избрано лице от китайски произход, поради съображението, че такова лице би било по-запознато с деловите отношения в страната. Друг пример: лице от италиански произход е наето като сервитьор/ка в италиански ресторант с цел да се изтъкне автентичността на ресторанта.

В това ръководство ще намерите по-подробна информация относно онези сфери от живота, в които е възможно най-често да възникнат случаи на дискриминация.