Думата “пол” се отнася до биологичния статус на дадено лице и означава мъж или жена, група мъже или група жени, момчета или момичета. Полът може също да се отнася и до половата идентичност, т.е. начинът по който едно лице се самовъзприема – като мъж, жена или транссексуален/на. Думата “джендър” или “полова идентичност и социална роля” има отношение към ролите, които обществото вменява на гражданите, въз основа на техния биологичен пол.

Съществуват множество обществени стереотипи, свързани с половете. Примери за такива стереотипи са убеждението, че даден вид работа може да бъде извършван само от жени или мнението, че жените като цяло са по-некомпетентни от мъжете при вземането на решения, тъй като са по-емоционални.

За жалост, стереотипите относно социалната роля на половете често водят до дискриминация по пол в случаите, когато дадено лице е лишено от правата си въз основа на биологичния си пол или на половата си идентичност и социална роля (джендър). Освен това, дискриминацията може да има различни прояви – тя не винаги е директна и явна. Ето защо е необходимо да умеете да разпознавате различните видове дискриминация.

На работното място

Дискриминацията на основа на биологичен пол или полова идентичност и социална роля е често срещано явление в работна среда, особено по отношение на жените. Често този тип дискриминация се наблюдава при наемане на работа, повишаване в длъжност или определяне на заплатата.

пример За полова дискриминация срещу жена говорим в случаите, когато отхвърлят кандидатурата й за работа, тъй като работодателят се опасява, че може да забременее или когато жена получава по-ниска заплата от колега-мъж, който заема същата длъжност. За полова дискриминация срещу лице от мъжки пол говорим в случаите, когато само жени се назначават за социални работници, тъй като се счита, че мъжете не са способни на емпатия.

Сексуалният тормоз също е форма на дискриминация, извършвана на работното място. Сексуален тормоз е налице не в ситуация, при която жертвата е получил/а по-ниско възнаграждение или е подминат/а за повишение, а в ситуация, при която на лицето е било трудно да изпълнява работните си задължения поради отправените към него/нея неприлични подмятания или нежелано поведение от сексуално естество.

пример За сексуален тормоз може да се приемат неприличните шеги от сексуално естество или примерно непристойни материали, окачени на информационното таблото, които биха могли да създадат враждебна работна среда. Друг пример за сексуален томоз би било изискването на управител към подчинените му да са склонни да търпят сексуални подмятания и поведение като условие за получаване или задържане на работа. 

Това ръководство ще Ви предостави повече информация относно най-често срещаните сфери от живота, в които е възможно да възникнат случаи на дискриминация.