Служителите на затвора могат да употребяват физическа сила, но само в предвидените от закона случаи и когато това е абсолютно необходимо. В България, законовата уредба на употреба на сила в затворите е включена в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Основания

Силата може да се използва срещу вас като мярка за сигурност, за да се гарантира вашата безопасност и сигурността на другите. Като цяло, това не е предпоставка за нарушаване на забраната за нечовешко отнасяне. Дори използването на лека физическа сила може да наруши правата на човека.

Условия

Има определени фактори и условия, които трябва да бъдат оценявани винаги, когато служителите на затвора използват физическа сила. Това са:

  • Има ли някаква опасност при използването на сила?
  • Има ли други, по-щадящи средства за осигуряване на безопасността и реда?
  • Дали размерът на силата е подходящ за ситуацията и за засегнатото лице?
  • Дали употребата на сила е необходима или не?

важно Употребата или заплахата за употреба на сила или огнестрелно оръжие не трябва да се използва като наказание или метод на принуда.

Процедура и предпазни мерки

Българското законодателство предвижда строги правила за използване на сила и огнестрелно оръжие. Използването на сила срещу лица в напреднала възраст и такива с увреждания е разрешено само в изключителни ситуации, като групово неподчинение, за целите на освобождаване на заложници и т.н.

Предупреждение 

Винаги трябва да има предупреждение преди употреба на огнестрелно оръжие или сила. Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража изброява изчерпателно ситуациите, в които могат да се използват огнестрелно оръжие и физическа сила.

Повишено внимание

Служителят, използващ огнестрелното оръжие, трябва да се увери, че няма да застраши други лица. 

Докладване

Съгласно българското законодателство, след употребата на сила и огнестрелно оръжие се съставя доклад и незабавно се уведомява прокурора.

Медицински преглед

Ако срещу вас е била използвана физическа сила, трябва незабавно да бъдете прегледани от лекар и да получите необходимата медицинска помощ.  Прегледът трябва да бъде извършен в условията на конфиденциалност. Със ваше съгласие, лекарят може да фотографира наранявания по тялото ви. Можете също така да поискате да бъдете освидетелстван от независим специалист във външно лечебно заведение. Резултатите от прегледа се вписват в специален регистър за травматични увреждания. В случай на констатирано увреждане, прокурорът трябва да бъде уведомен за случая. 

Какви нарушения на човешките права може да възникнат?

Забрана за нечовешко и унизително отношение

Ако спрямо вас е употребена сила в разрез с установените правила, това може да доведе до нарушаване на забраната за нечовешко или унизително отнасяне. За да е налице нечовешко или унизително отнасяне обаче, ефектът от използването на сила върху вашето физическо или психично здраве трябва да бъде сериозен.

пример Ако сте леко бутнати, поради отказ да се преместите от едно място на друго, това  най-вероятно няма да доведе до нарушение на правата ви. Ако обаче сте жестоко бити и заплашване с огнестрелно, за да ви накарат да се преместите на друго място на друго, тогава най-вероятно ще е налице нарушение на правата ви. 

Прочетете повече за това как да направите преценка дали вашите права са били нарушени. 

Право на живот

Когато затворник е починал в резултат на неправомерно използване на сила, това най-вероятно ще бъде нарушение на правото му на живот. Прочетете повече за това как да се направи преценка дали правото на живот е било нарушено

Как да направите оплакване

Ако смятате, че правата ви са били нарушени, можете да подадете жалба до началника на затвора, до директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ или до прокурора. Също така, можете да подадете иск за обезщетение за претърпените вреди до административния съд. Прочетете повече за това как да направите оплакване.

Ресурси

Последно обновяване 15/03/2024