Всеки човек има право на живот. Това означава, че органи на държавата трябва не само да се въздържат от отнемането на живот, което не е необходимо, но трябва също активно да го защитават и да разследват всеки случай на неестествена смърт. 

Това означава, че:

  • Държавните служители могат да прилагат смъртоносна сила в много редки случаи, които следва да са изключителни и само когато това е абсолютно необходимо
  • В случаите, в които държавните служители са наясно, че нечий живот е или може да бъде подложен на риск, те следва да предприемат всичко, което е разумно възможно, за да го защитят
  • Aко нечий живот е бил отнет, държавата има задължение да разследва това

Научете повече за:

Прилагане на смъртоносна сила от държавни служители

Общи принципи

По принцип, държавни служители като полицията, служителите в затворите или граничните служители не могат да използват смъртоносна сила, докато изпълняват ежедневните си задължения. В някои изключителни случаи, обаче, те могат да бъдат принудени да употребят смъртоносна сила, за да предотвратят по-големи вреди. На агентите на държавата може да бъде разрешено да използват смъртоносна сила, но само в следните ситуации:

  • за да защитят друго лице от противозаконно насилие
  • за да осъществят законен арест
  • за да предотвратят бягство на лице, което е законно задържано
  • за да потушат бунт или метеж

пример Надзирател в затвора може да използва пистолет срещу някой, който се опитва да избяга от затвора и да застраши други хора. Но надзирателят няма право да използва пистолет срещу някой, който отказва да бъде преместен на друго място, но не застрашава живота или здравето на никой друг.

Процедурата за прилагане на смъртоносна сила трябва да бъде предписана в националното законодателство и държавните служители трябва стриктно да спазват тези правила. 

Критерии за преценка 

Смъртоносната сила може да се прилага, само когато е абсолютно необходима и трябва да бъде строго пропорционална на опасността, която лицето представлява! Ако прилагането на сила е довело до смъртта на някого, държавата ще трябва да докаже, че:

  • са били налице някои от гореспоменатите легитимни цели
  • не е имало други ефективни средства за разрешаване на ситуацията
  • прилагането на смъртоносна сила е било съразмерно на нарушението, което е извършено и на заплахата, която лицето е представлявало (например, че пистолетът не е бил използван, само за да се предотврати започването на юмручен бой с друго лице, или че лицето, което се е опитвало да избяга от законен арест, е можело да причини сериозно увреждане на някой друг)

Държавата може да бъде държана отговорна, независимо дали нейните служители са причинили пряко или непряко смъртта на някого и дали са възнамерявали да убият лицето. Следователно, смъртоносната сила трябва винаги да се използва внимателно и след подходящо планиране, когато е възможно, като се вземат предвид рисковете за всички останали лица.

Ако държавните служители не спазват тези правила, когато прилагат смъртоносна сила и това доведе до смърт на някого, правото на живот най-вероятно ще бъде нарушено.

Задължение за защита на живота

Когато държавните органи знаят или би трябвало да знаят, че рискът за живота на някого е реален и непосредствен, те трябва да предприемат всички необходими и разумни действия, за да избегнат този риск.

пример Полицейските или затворническите служители трябва да преместят задържан от килия, ако други съкилийници го нападнат или са отправили реални смъртни заплахи спрямо него.

Особено внимание трябва да се обърне на лица, държани под стража, като задържани или затворници, тъй като държавата ще трябва да даде обяснения в случай на тяхна смърт.

пример Ако задържаният е сериозно ранен или показва признаци на самоубийство, но не получава медицинско или специализирано внимание и умира, в резултат на това най-вероятно ще е налице нарушение на задължението на държавата да защитава живота.

Задължението за защита на живота, обаче, не означава, че властите трябва да предприемат действия, които не могат да бъдат разумно очаквани или да направят невъзможното за предотвратяване на загуба на живот.

Задължение за разследване

Прокуратурата има задължение да разследва надлежно случаите, при които член на Вашето семейство, близък роднина или лице, с което имате близки отношения, е починал в ареста или затвора. Дори когато държавата не може да бъде държана пряко отговорна за смъртта в тези ситуации, тя трябва надлежно да разследва какво се е случило и да разбере дали някой носи отговорност за смъртта на члена на Вашето семейство, близкия роднина или лицето, с което имате близки отношения.

Разследването трябва да започне незабавно и трябва да бъде цялостно и ефективно.

Ако държавата не разследва смъртта на члена на Вашето семейство, близкия роднина или лицето, с което имате близки отношения, независимо от това дали нейни служители са участвали в причиняването на смъртта, това ще се счита за нарушение на правото на живот.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека