Обезщетение

Ако служителите на затвора или други органи по изпълнение на наказанията са нарушили правата Ви, имате право да поискате финансово обезщетение за причинените вреди.

За да получите обезщетение, трябва да предявите иск пред административния съд. 

Процедура

Ако смятате, че затворническите власти са нарушили правата Ви и искате да получите парично обезщетение, трябва да подадете иск в административния съд по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. На следващо място, Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража въвежда специална процедура за установяване на отговорността на държавата за вредите, причинени на лишени от свобода и задържани под стража от органите по изпълнение на наказанията в резултат на изтезание, нечовешко или унизително отнасяне. По този ред можете да предявите иск за обезщетение в рамките на пет години от датата на настъпване на нарушението. Съгласно закона, съдът трябва да вземе предвид кумулативното въздействие спрямо Вас на условията, в които сте настанен/а, продължителността, както и други обстоятелства, които имат значение за правилното решаване на спора. За тази цел, той може да назначи експертиза или да изиска информация от други лица и институции. Ако съдът установи, че сте станал/а жертва на нечовешко, унизително отнасяне или изтезание, настъпването на неимуществени вреди се предполага до доказване на противното.

Обжалване

Можете да обжалвате решението на административния съд пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от момента, в който сте уведомен/а за него. В решението на съда следва да бъдат вписани срокът и процедурата за обжалване. 

Обезщетение в рамките на наказателното производство

Ако сте в качеството на пострадал от престъпление, можете да поискате обезщетение в рамките на наказателното производство. Прочетете повече за пострадалите от престъпления.

Обезщетение

В зависимост от тежестта на нарушението, ще Ви бъде присъдена определена сума пари. Тя може да включва обезщетение за материални загуби (загуба на пари или собственост), както и обезщетение за психологическо страдание. Съдът ще определи размера на обезщетението въз основа на конкретните обстоятелства по всеки отделен случай.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека