Право на справедлив съдебен процес

Правото на справедлив процес включва Вашите основни права и задължения в съда и гарантира справедлив съдебен процес за всички страни.

Що е справедлив процес?

Правото на справедлив съдебен процес Ви гарантира справедливо съдебно производство. Това не означава, че съдът трябва да постанови решение във Ваша полза или да се съгласи с Вас. Справедлив процес означава, че съдът коректно следва всички процедури и третира всички страни равно, че самият процес е справедлив и ефективен, независимо от решението и резултата.

Елементи на справедливия процес

Не може да се осигури справедлив процес, ако съдилищата не работят по прозрачен, надежден и ефективен начин. Основните изисквания, които формират правото на справедлив съдебен процес, са приложими към всички съдилища. Изискванията на правото Ви на справедлив съдебен процес могат да бъдат разделени на две групи:

Изисквания към съда. Съдът трябва да бъде установен със закон и съдиите му трябва да бъдат независими и безпристрастни.

Изисквания за процедурата. Съдебната процедура трябва да бъде организирана по такъв начин, че да имате достъп до съда и да участвате смислено в процеса при равни условия с опонента си.

Вашите задължения

Може да изглежда, че осигуряването на правото Ви на справедлив съдебен процес е единствено отговорност на съда и на държавата. Всъщност, правата на човека са защитени от държавата и затова държавата има много задължения. Когато Вашите права са нарушени, тя може да бъде държана отговорна и трябва да Ви предостави обезщетение.

Държавата е отговорна за създаването на съдилища и съдебни процедури, които гарантират справедлив процес. Процесът обаче може да бъде справедлив и ефективен, само ако изпълнявате задълженията си в него. Ако не знаете какво се изисква от Вас и допринасяте за нарушаването на Вашия справедлив съдебен процес, няма да можете да държите държавата отговорна за резултата от собствените си действия.

Има два вида отговорности, които имате, за да защитите Вашите собствени права:

  • Задължения, които сте длъжни да следвате, защото участвате в съдебен процес
  • Задължението да предотвратите и да поправите нарушение на Вашето право на справедлив съдебен процес чрез оплакване за това, когато има такава възможност

Прочетете повече за Вашите задължения и отговорности в наказателния процес, административнонаказателното производство, гражданското производство и административното производство.

Законодателство

Правото на справедлив съдебен процес е включено в:

Последно обновяване 10/05/2021