Не може да се осигури справедлив процес, ако самият съд не е прозрачен и надежден. Съществуват три важни критерия, които са приложими за всички съдилища.

Критерии

Административнопроцесуалният кодекс предвижда, че Гражданският процесуален кодекс се прилага субсидиарно, включително в случаите на отвод на съда. Всички съдилища следва да бъдат:

1. Установени със закон

Съществува закон, който установява как функционира съдът и какви правила и процедури следва, когато разглежда делата.

2. Независими

Съдиите следват единствено закона и не се влияят от никого другиго.

3. Безпристрастни

Съдиите не могат да бъдат лично заинтересувани от изхода на производството, да бъдат предубедени или преднамерени.

Надеждна съдебна система

Тези три критерия помагат да се гарантира, че съдебната система е стабилна, надеждна и прозрачна.

Те гарантират, че съдилищата, съдиите и начините, по които съдиите се назначават или избират, но и бюджетът, правомощията и компетенциите на съда, не могат лесно да бъдат променяни и приспособявани към интересите на някого. Това прави съдебната система по-малко уязвима на външни влияния, манипулации или корупция.

Държавата е отговорна за добре функциониращата съдебна система и трябва да гарантира, че тези критерии са изпълнени. Вашето право на справедлив съдебен процес ще бъде компроментирано, ако съдът, който разглежда Вашето дело, не отговаря на тези критерии или не ги спазва.

Прочетете повече за:

Последно обновяване 21/01/2020