Когато участвате в правен спор относно Ваши граждански права, трябва да имате възможност за достъп до съд. Възможно е да има определени изисквания за достъпа Ви до съд, но те не бива да бъдат прекомерни, до степен да не сте в състояние да ги изпълнявате.

Когато участвате в правен спор относно Ваши граждански права, като например спор за договор, обезщетение, трудова заетост или брак, трябва да имате възможност за достъп до съд. Възможно е, обаче, да са въведени някои условия, които трябва да спазвате:

Видът на иска

Съдът може да разглежда частноправни (граждански) спорове в гражданския процес. Това означава, че той ще откаже да разгледа Вашия иск, ако той не е от частноправен характер и ако сте избрал/а неправилния съд. 

пример Граждански съд няма да разгледа Ваша жалба срещу решение на държавна институция, която отказва да Ви продължи правото на пребиваване. Решенията на държавните институции трябва да се обжалват в друг съд - административния.

Изисквания

Вашето право на достъп до съд може да бъде обусловено от срокове и такси. Тези изисквания трябва да са разумни, за да е възможно да бъдат изпълнени. 

Такси

Когато подадете граждански иск в съда, може да се наложи да платите определена такса, но таксата не може да бъде прекомерна, което ще Ви лиши от възможността да се обърнете към съда. Това не означава, че трябва да можете лесно да платите необходимата такса. Таксите се определят от закона за всеки вид иск. Ако поради финансовото Ви състояние, не сте в състояние да платите необходимата такса, можете да поискате от съда да Ви освободи от плащане на такса.

Срокове

Процесуалните срокове за искове и жалби до съда са допустими, но те не могат да бъдат толкова кратки, че да не сте в състояние да направите това, което се изисква от Вас в определеното време. Сроковете се различават в зависимост от това какъв вид иск или жалба искате съдът да разгледа. 

пример Сроковете за подаване в съда на иск за оспорване на завещание е пет години, но срокът за обжалване на решението на първоинстанционния съд е две седмици.

Трябва да спазвате тези срокове, в противен случай няма да можете да твърдите, че Вашите права са били нарушени. Ако обаче сте пропуснал/а даден срок и имате основателни причини, поради които не сте в състояние да се съобразите с него, българският закон Ви позволява да поискате от съда да възстанови този срок. 

Ресурси

Последно обновяване 21/01/2020