Вашите задължения

За да сте сигурни, че процесът ви е справедлив и ефективен, трябва да изпълнявате задълженията си. Няма да можете да твърдите нарушение на правата си, ако действията ви са допринесли за това или ако не сте се опитали да го предотвратите или поправите по време на процеса.

Може да изглежда, че осигуряването на правото ви на справедлив съдебен процес е единствено отговорност на съда и на държавата. Вярно е, че държавата е отговорна за създаването на съдилища и съдебни процедури, които гарантират справедлив процес. Освен това, правото на справедлив съдебен процес и правата на човека са защитени от държавата и когато вашите права са нарушени, тя може да бъде държана отговорна и да ви предостави обезщетение.

Но съдебният процес може да бъде справедлив и ефективн само ако изпълнявате своите задължения в процеса. Ако не направите това, което се изисква от вас, което на свой ред допринася за нарушаване на гаранциите ви за справедлив процес, няма да можете да държите държавата, отговорна за резултата от собствените си действия.

Има два вида задължения, които имате в защитата на собствените си права:

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека