Административнонаказателно производство

Можете да ползвате адниминстративнонаказателното производство, ако не сте съгласен/а с административно наказание,наложено Ви от държавна институция. Може също да бъдете призован/а в съда, ако сте обвинен/а в административно нарушение, което трябва да бъде разгледано направо от съда.

Обвинение

Ако сте обвинен/а в административно нарушение, това означава обвинение в нарушаване на закона, което не е достатъчно сериозно, за да бъде считано за престъпление.

пример Например, полицията може да Ви е обвинила в превишаване на скоростта или Националната агенция за приходите може да Ви е обвинила в незначително неплащане на данъци.

Вашето дело ще бъде разгледано в административнонаказателно производство, което е подобно на наказателно производство. Административното нарушение се различава от престъплението по това, че се смята за по-малко сериозно.

Обжалване или призоваване в съд

Има две ситуации, които могат да съставляват административнонаказателно производства:

  1. Когато искате да обжалвате административно наказание. Ако не сте съгласни с административно наказание, наложено Ви от държавна институция, можете да обжалвате това решение в административнонаказателно производство. За да направите това, трябва да следвате първоначално стандартната процедура на обжалване.

  2. Когато сте призован/а пред съд.  Някои административни нарушения трябва да бъдат разгледани направо от съда. В този случай държавната институция сезира съда. На свой ред съдът ще Ви призове да участвате в процеса. Ако след съдебния процес не сте съгласни с резултата и искате да обжалвате решението на съда, можете да го направите пред горестоящия съд. Прочетете повече за обжалването.

Право на справедлив съдебен процес

Основните права и гаранции, които имате при административнонаказателното производство, се наричат право на справедлив съдебен процес.

Съществуват редица съществени гаранции за справедлив съдебен процес, които се прилагат по отношение на административнонаказателните производства по същия начин, както в наказателния процес. Тези гаранции включват равенството на страните по делото (Вие и държавната институция), правото на защита и правото да се представят доказателства. Някои гаранции, обаче, могат да се прилагат по-малко строго, отколкото в наказателния процес. Стандартът, приложим за всяко отделно дело, зависи от тежестта на нарушението и наказанието, което може да бъде наложено.

пример Ако сте обвинен/а в превишаване на скоростта, подлежите на наказание от административен орган, а не директно от съд, за разлика от случаите, в които сте обвинен/а в дребно хулиганство.

За това ръководство

Това ръководство ще Ви обясни какви гаранции имате, само когато делото Ви бъде гледано от съд.

Научете повече за правата и задълженията, които Ви гарантират справедлив процес и как да подадете жалба, когато сметнете, че Вашите права са били нарушени.

Ресурси

Последно обновяване 20/03/2024