Комисия за защита от дискриминация

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е независим специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите. Тя осъществява контрол по прилагането и спазването на Закона за защита от дискриминация и на други закони, уреждащи равенство в третирането.

Как може да ви помогне

КЗД може да ви помогне когато сте жертва на дискриминация. Дискриминацията е по-неблагоприятно третиране въз основа на един или няколко от защитените от закона признаци. Според Закона за защита от дискриминацията такива признаци са пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна. 

Дискриминацията може да бъде пряка или непряка. Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на защитените признаци отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства. Непряка дискриминация е поставянето на лице или лица, носители на защитен признак, или на лица, които, без да са носители на такъв признак, съвместно с първите търпят по-малко благоприятно третиране или са поставени в особено неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрални разпоредба, критерий или практика, освен ако разпоредбата, критерият или практиката са обективно оправдани с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими. Законът също така забранява подбуждането към дискриминация и тормозът въз основа на защитените признаци.

Ако сте жертва на дискриминация можете да подадете жалба в КЗД. Жалбата се подава писмено и трябва да съдържа: името или наименованието на подателя; адреса или седалището и адреса на управление на подателя; изложение на обстоятелствата, на които се основава жалбата; изложение на исканията към комисията; дати и подпис на лицето, което подава жалбата, или на негов представител. Можете да подадете жалбата и на чужд език, но в такъв случай тя трябва да е придружена от превод на български език. В интернет сайта на КЗД можете да намерите подробни указания за това какво да съдържа вашата жалба. Трябва да подадете жалбата си в рамките на три години от извършване на нарушението.

След като получи вашата жалба КЗД образува производство за нейното разглеждане. Назначава се докладчик, който извършва проучване. То следва да се извърши в срок до 30 дни и може да бъде удължено веднъж за още 30 дни. След приключване на проучването докладчикът изготвя доклад, след което в рамките на 7 дни се насрочва заседание на състав на комисията. Комисията провежда публично заседание, на което се призовават страните. След приключване на производството комисията се произнася с решение, с което установява извършеното нарушение; установява нарушителя и засегнатото лице; определя вида и размера на санкцията; прилага принудителни административни мерки; установява, че не е извършено нарушение на закона и оставя жалбата без уважение. Решенията на КЗД подлежат на съдебен контрол пред административните съдилища.

Дейности

КЗД има правомощия:

  • Да разглежда и решава случаи на дискриминация.
  • Да налага принудителни административни мерки и административни наказания при констатирани нарушения.
  • Да постановява преустановяване на нарушението и възстановяване на първоначалното положение.
  • Да дава препоръки до държавните и общинските органи за преустановяване на дискриминационни практики и за отмяна на техни актове, издадени в нарушение на законаодателството, уреждащо равенство в третирането.
  • Да дава становища по проекти на нормативни актове за съответствието им със законодателството за предотвратяване на дискриминацията, както и препоръки за приемане, отменяне, изменение и допълнение на нормативни актове във връзка с равното третиране.
  • Да публикува независими доклади и прави препоръки по всички въпроси, свързани с дискриминацията.
  • Информира обществеността чрез средствата за масово осведомяване за действащите разпоредби в областта на защитата от дискриминация.

Повече информация и контакти

http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/  
+3592/ 807 30 30
kzd@kzd.bg
 
Комисия за защита от дискриминация 
Бул. Драган Цанков № 35 
София 1125
България

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×