Държавна агенция за закрила на детето и отдели за закрила на детето

държавни институции за защита на правата на децата и за контрол на грижите за деца. ДАЗД е орган на пряко подчинение на Министерския съвет на Република България, а отделите за закрила на детето са структури на местните дирекции „Социално подпомагане“. Макар и да не са подчинени на ДАЗД, в защитата на правата на децата те имат взаимодопълващи се функции с агенцията.

Как могат да ви помогнат

Ако сте дете или действате от името на дете, вие можете да подадете жалба или сигнал до отдела за закрила на детето в местната дирекция „Социално подпомагане“. Ако имате информация, че дете се нуждае от закрила, вие сте длъжни да подадете такъв сигнал до дирекцията, до агенцията или до органите на Министерството на вътрешните работи. В противен случай можете да бъдете глобени за неуведомяване.  Можете да подадете вашата жалба или сигнал чрез електронната форма, налична на интернет сайта на ДАЗД. Дирекция „Социално подпомагане“ ще извърши проверка по вашата жалба или сигнал и може да даде задължителни предписания за отстраняване на нарушенията. Дирекцията е задължена да сигнализира при нужда полицията, прокуратурата или съда в зависимост от случая. Директорът на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи или председателят на ДАЗД може да наложи административно наказание на нарушителя.

Дейности

ДАЗД и отделите за закрила на детето към местните дирекции „Социално подпомагане“ имат разнообразни функции. Сред тях са:

  • Проверки по жалби и сигнали за нарушаване правата на децата.
  • Даване на задължителни предписания за отстраняване на нарушенията.
  • Съдействие и сътрудничество с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност за закрила на детето.
  • Сигнализиране на компетентните органи за предприемане на действия за защита на децата.
  • Налагане на административни санкции на нарушители.
  • Проверки за спазване правата на детето от всички държавни, общински и частни институции, които полагат грижи за деца.
  • Извършване на наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца относно спазването на правата на детето.

Повече информация и контакти

https://sacp.government.bg/
Тел.: +3592/ 2 933 90 10
sacp@sacp.government.bg
 
Държавна агенция за закрила на детето
ул. „Триадица” № 2
София 1051
България

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×