За Комитета по правата на човека

Комитетът по правата на човека принадлежи на Организацията на обединените нации. Това е група от международни експерти, които наблюдават прилагането на Международния пакт за граждански и политически права, който е международен договор за правата на човека.

Този договор изброява и обяснява редица човешки права. Например правото на живот, забраната за изтезания и жестоко, нечовешко и унизително отнасяне, правото на справедлив съдебен процес, правото на свобода и сигурност и т.н., които държавите трябва да гарантират на всяко лице на тяхна територия и под техен контрол. България е приела да спазва тези права.

Комитетът по правата на човека има правомощието да разгледа жалбата ви за нарушение на което и да е от правата, изброени в Международния пакт за граждански и политически права. Неговите решения са авторитетни определения, произнесени от учреден в съответствие със самия Пакт орган, на когото е възложена задачата да тълкува този документ. Те имат сериозно политическо значение и държавите обикновено вземат тези констатации под внимание.

Комитетът по правата на човека работи въз основа на Факултативния протокол към Международния пакт за граждански и политически права.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека