Можете да подадете жалба до Комитета по правата на човека, ако смятате, че вашите човешки права са били нарушени от българските (или на друга държава, която е подписала и ратифицирала Международния пакт за граждански и политически права и неговия Факултативен протокол) държавните служители или институции.

Има обаче някои условия, които трябва да вземете предвид, преди да можете да подадете жалба:

Нарушаването на вашите права трябва да бъде свързано с правата на човека, които са включени в Международния пакт за граждански и политически права и неговите протоколи

Комитетът не може да разглежда жалби, които не са свързани с правата на човека, защитени от Пакта.

пример Комитетът по правата на човека не може да разглежда жалба за вашите права на собственост или държавната данъчна политика.

Нарушението трябва да бъде извършено от държавни институции или служители

Комитетът не може да разглежда решения или действия на частни компании, международни организации или частни лица, които не представляват български държавни институции.

Можете да се оплачете само за нарушение, извършено срещу вас или срещу някого, който имате право да представлявате

Не можете да се оплачете от нарушение на човешките права на друго лице, освен ако не сте получили писмено съгласие от това лице или имате право да го представлявате. Например можете да се оплачете от нарушение на човешките права на друго лице, ако ви е дадено пълномощно, което ви позволява да го направите, или ако имате законно право да представлявате това лице (например сте родител на малолетно/непълнолетно лице или настойник/попечител).

изключение Можете също така да се оплачете от нарушение, извършено срещу някой друг, без тяхното писмено съгласие, но в такъв случай ще трябва да докажете, че не е било възможно да получите такова съгласие (например, лицето е починало или е изчезнало безследно).

Преди да се оплачете в Комитета по правата на човека, първо трябва да се оплачете в институцията, отговорна за разрешаването на подобни ситуации в България.

Комитетът не може да разследва евентуално нарушение на вашите права, ако първо не сте се опитали да разрешите проблема като използвате всички обичайни механизми за подаване на жалби, които са налице съгласно националното законодателство.

пример Ако смятате, че съдията във вашия случай не ви е дал възможност да представите аргументите си, трябва да се оплачете от това в жалбата си пред по-висш съд. Ако висшият съд не разгледа жалбата ви или не отстрани това нарушение, само тогава можете да се оплачете в Комитета по правата на човека.

Трябва да изпратите жалбата си възможно най-скоро след като сте изчерпали всички налични национални механизми за подаване на жалби.

Жалба с всички допълнителни документи следва да бъде изпратена до Комитета възможно най-скоро. Няма определен краен срок за изпращане на заявлението, но ако бъде представен пет години след последното национално решение, Комитетът може да откаже да го разгледа.

Нарушението на човешките ви права не е разрешено или разгледано от друг орган по правата на човека

Ако щетата, резултат от нарушението, е била бъде поправена или компенсирана от българските съдилища или държавни органи или от други международни съдилища, Комитетът по правата на човека ще откаже да приеме жалбата ви.

пример Ако жалбата ви за тази ситуация вече е била разгледана от Европейския съд по правата на човека, жалбата ви относно конкретното нарушение ще бъде приета само в случай на негативно решение и ако я подадете в рамките на пет години след окончателното решение.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека