Комитетът по правата на човека може:

1. Разгледа вашата жалба за евентуално нарушение на правата на човека

Той може да направи това в държавите, ратифицирали Международния пакт за граждански и политически права и неговия Факултативен протокол. България е включена в тези държави.

Ако жалбата ви бъде приета, Комитетът може да определи дали българските държавни органи са нарушили човешките ви права. Ако Комитетът заключи, че е налице нарушение на вашите права, той може да препоръча на държавата да ви предостави правно средство за отстраняване на това нарушение. Поради това, че решенията на Комитета са авторитетни определения, произнесени от учреден в съответствие със самия Пакт орган, на когото е възложена задачата да тълкува този документ, неговите препоръки обикновено се съблюдават, тъй като държавата ще трябва да докладва на Комитета за начина, по който е приложено средството за правна защита.

Комитетът по правата на човека не може:

Комитетът може да изпълнява само задачите, които са предвидени в Международния пакт за граждански и политически права и неговия Факултативен протокол. Като международен орган той има много специфични функции и няма същите правомощия като висшите съдилища в България. Поради това той не може:

  • Да изиска от държавата да ви предостави определена сума пари като обезщетение
  • Да разглежда жалби относно действията на частни компании и лица
  • Да отменя или променя решенията на съдилищата или държавните институции
  • Да преразглежда доказателствата по дела на националните съдилища
  • Да наказва държавни служители или частни лица
  • Да отмени или измени българското законодателство

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека