Формуляр

Не е необходимо да попълвате конкретен формуляр, но Комитетът силно насърчава използването на модела, който е разработил.

Изтеглете образец на формуляр за жалби.

Език

Трябва да изпратите жалбата си на един от езиците на Организацията на обединените нации: английски, френски, арабски, китайски, испански или руски.

Съдържание

В жалбата си трябва ясно да посочите:

  • Вашето пълно име, гражданство, дата на раждане и данни за контакт
  • Държавата, която е нарушила вашите права
  • Кои права на човека са били нарушени
  • Как са били нарушени (какво се е случило, в хронологичен ред като започнете от началото до края)
  • Когато се е случило
  • Кои държавни институции или длъжностни лица са участвали
  • Подробно описание на институциите, на които сте се оплакали от нарушението (на кои точно институции или длъжностни лица сте се оплакали по повод на тази ситуация и какви са били техните отговори от първата жалба до последното решение)
  • Жалбата трябва да бъде подписана и датирана

Трябва да сте ясни и разбираеми и да приведете достатъчно доводи, основани на факти и закони, за да покажете, че е налице нарушение. Опитайте се да пишете само за факти и проблеми, свързани с нарушението, за което се оплаквате. За да помогнете на Комитета по правата на човека да разбере по-добре какво се е случило, опитайте се текстът ви да е прост, фокусиран и избягвайте емоционален или невъздържан език.

Документи

Трябва да добавите всички документи (особено оплакванията, които сте направили и получените отговори), които са свързани със ситуацията, от която се оплаквате, към жалбата си. Ако пишете от името на друго лице, трябва да добавите пълномощно, което ви упълномощава да го направите. Ако тези документи не са на един от езиците на Организацията на обединените нации, трябва да добавите пълен превод или резюме на тези документи в превод.

Срокове

СроковеТрябва да подадете жалбата си възможно най-скоро, след като сте изчерпали всички налични национални механизми за подаване на жалби. Жалбата с всички допълнителни документи следва да бъде изпратена до Комитета възможно най-скоро. Няма определен краен срок за изпращане на жалбата, но ако тя бъде представена по-късно от пет години след последното решение, Комитетът може да откаже да я разгледа.

Адрес

Жалбите следва да се изпращат на следния адрес:Жалбите следва да се изпращат на следния адрес:

Petitions and Inquiries Section
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10
Switzerland

Правна помощ

Нямате право на безплатен адвокат, който да ви представлява или да ви съдейства за жалбата ви пред Комитета по правата на човека. Нито Комитетът по правата на човека, нито българската държава няма да ви осигурят адвокат или да плащат за услугите на вашия адвокат.

Ако искате да наемете адвокат, трябва да вземете предвид, че ще трябва сами да платите за услугите му.

Подробна информация за това, какво да напишете във вашата жалба, можете да намерите на уебсайта на Комитета по правата на човека.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека