Комитет по правата на човека на ООН

Комитетът по правата на човека принадлежи на Организацията на обединените нации. Той е съставен от група международни експерти, които наблюдават прилагането на Международния пакт за граждански и политически права, който е международен договор за правата на човека.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека