Административно производство

Ако срещу Вас е била извършена дискриминация от държавен служител, можете да заведете дело пред административен съд, освен ако дискриминацията не е възникнала на основата на частноправен договор, като например трудов договор или договор за предоставяне на стоки и услуги. Обичайната практика в такива случаи е преди да отнесете случая до административен съд, първо да подадете жалба до непосредствено горестоящия административен орган.

Жалба до горестоящ административен орган

Трябва първо да подадете жалба до горестоящ административен орган в едномесечен срок от получаването на дискриминационното решение или извършването на дискриминационния акт срещу Вас.

пример Трябва да подадете жалба до Министерството на труда и социалната политика, ако сте били дискриминиран/а от Агенцията за социално подпомагане. Горестоящият орган ще направи проверка да установи дали съответната институция е действала законно, а ако установи дискриминация, може да постанови предприемането на определени действия.

Ако не сте удовлетворен/а от решението на горестоящия орган, можете да го обжалвате пред административен съд в рамките на един месец.

Съдържание на жалбата за дискриминация

Жалбата Ви за дискриминация трябва да съдържа следното:

  • информация за фактите, въз основа на които считате, че е била извършена дискриминация, вкл. защитени признаци и обстоятелства (кой, какво, къде и как);
  • посочване на законовите разпоредби, които са били нарушени;
  • посочване на конкретните Ви искания или на размера на търсеното от Вас обезщетение;
  • приложения с всички относими документи, които подкрепят Вашето твърдение (ако има такива).

Ако нямате достъп до документите или решенията, които биха могли да потвърдят истинността на Вашите твърдения, както горестоящият държавен орган, така и административният съд са задължени да проведат независима проверка, за да установят истината. Това означава, че те са задължени да изискат относимите доказателства.

Подаване на искова молба в съд

Административният съд ще прецени дали срещу Вас е била извършена дискриминация и ще избере подходящото за ситуацията възмездяване. Съдът може да задължи въпросната държавна институция да прекрати дискриминацията, може да анулира решението, предмет на обжалване, може да възстанови предишното положение или да Ви присъди обезщетение.

Обезщетението може да включва компенсация за понесени от Вас материални (имуществени) или морални (неимуществени) вреди.