Свобода на придвижване

Какво е свобода на придвижване?

Свободата на придвижване е правото на човек да пътува от място на място.

Първо, това включва правото на дадено лице да се движи в рамките на дадена държава и да избира местожителството си. Това е вътрешното измерение.

Второ, включва правото на лицето свободно да напусне държавата. Това е външното измерение.

Има ли някакви ограничения?

Свободата на придвижване не е абсолютна и може да бъде предмет на законови ограничения. Европейската конвенция за правата на човека дава подробни критерии – когато те са изпълнени, ограничението е законно.

1. Ограничението е разрешено от вътрешното законодателство;

2. Ограничението е необходимо в едно демократично общество:

 • в интерес на националната сигурност или обществения ред
 • за опазване на обществения ред
 • за превенция на престъпността
 • за защита на здравето или морала
 • за защита на правата и свободите на другите

3. Ограничението е пропорционално (не повече от необходимото за постигане на преследваната цел).

Тези критерии са признати и в други международни конвенции (например в Международния пакт за граждански и политически права), използват се в съдебната практика и се следват от много национални органи за вземане на решения.

Kакви са примерите за законни ограничения на свободата на придвижване?

1. Ограниченията върху свободата на придвижване в дадена държава могат да включват:

 • забрана за напускане на дома по време на криминално разследване
 • общо блокиране по време на пандемията от COVID-19
 • забрана на баща, обвинен в домашно насилие, да се върне в семейното жилище
 • изискване за предоставяне на пръстови отпечатъци за получаване на паспорт

забележка Не всяко изискване, свързано с придвижването или пътуването на дадено лице, е ограничение: например, изискването за закопчаване на предпазен колан или преминаване на проверка за сигурност на летището, не се считат за ограничения в контекста на човешките права.

2. Свободата на избор на местожителство може да включва:

 • забрана за промяна на адреса по време на наказателен процес
 • изискване за съобщаване на промяна на местоживеенето
 • забрана за пребиваване в затворен град с ядрени съоръжения

пример По делото Наговицин срещу Русия жалбоподателят е участвал в операцията по почистване след ядрената авария в атомната централа в Чернобил. Поради това той имал право на безплатно жилище от държавата и поискал от властите да му осигурят апартамент в Москва. Европейският съд по правата на човека установява, че отказът на властите да вземат предвид това предпочитание, не е нарушение на свободата на придвижване – нищо не е спирало жалбоподателя да се премести в столицата.

3. Свобода за напускане на държава може да включва забрани за пътуване, наложени на следните основания:

 • невалиден паспорт или документ за самоличност
 • отказ за плащане на митнически глоби или задължения
 • по време на висящо наказателно производство
 • нарушение на имиграционните правила
 • при пътуване на дете – поради липса на съгласие на един от родителите

забележка Този аспект на свободата на придвижване не гарантира неограниченото право на човек да пътува. Например, една страна не е задължена да предоставя визи на всички чужди граждани, които желаят да я посетят.

Международно признаване на това право

Свободата на придвижване е от решаващо значение за хората: способността да избира местоположението си въз основа на лични предпочитания е наистина фундаментална за всеки човек.

Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г. гласи в член 13:

1. Bсеки човек има право свободно да се придвижва и да избира своето местожителство в пределите на всяка държава. 

2. Всеки човек има право да напусне всяка страна, включително и своята, и да се връща в страната си.

Впоследствие тази свобода беше включена и в международни и регионални конвенции за правата на човека.

В контекст

Източници

Последно обновяване 17/05/2024