Право на справедлив процес

Какво е правото на справедлив процес?

Правото на справедлив процес гарантира справедливо съдебно производство. Справедлив процес означава, че съдът следва правилно всички процедури и третира еднакво всички страни, така че самият процес да бъде справедлив и ефективен, независимо от решението и резултата.

Правото на справедлив съдебен процес включва изисквания към съда и неговата конституция, както и процесуални гаранции по време на производството.

Това право се отнася за различни видове производства: наказателни, граждански и административни.

Изисквания към съда

Правото на справедлив процес изисква съдът да бъде установен със закон и съдиите да бъдат независими и безпристрастни. „Установен със закон“ означава, че има закон, който обяснява как функционира съдът и кои правила и процедури следва, когато разглежда дело. „Независимост на съдиите“ означава, че съдиите следват само закона и не се влияят от никой друг. Освен това „безпристрастността“ изисква съдиите да не бъдат лично заинтересовани от изхода на делото или да бъдат предубедени или пристрастни.

Процесуални гаранции

Правото на справедлив съдебен процес включва редица важни процедурни гаранции, които помагат да се гарантира справедливостта на съдебното производство. Следните гаранции се прилагат за всички видове производства:

 • Публично заседание;
 • Разглеждане в разумен срок;
 • Равнопоставеност на страните;
 • Достъп до адвокат или възможност да се представлявате сами;
 • Мотивирано решение.

В контекста на наказателното производство това право предполага, че подсъдимият се счита за невинен до доказване на противното.

В допълнение към горното, обвиняемите/подсъдимите в наказателния процес имат следните гаранции:

 • Получаване на информация за естеството и причината за обвинението;
 • Присъствие и участие в производството;
 • Предоставяне на достатъчно време и средства за подготовка на защитата;
 • Защита срещу самоуличаване;
 • Разпит на свидетели;
 • Безплатна помощ от преводач при необходимост.

Кой защитава това право?

Държавата е основният гарант за правата на човека и следователно трябва да гарантира, че всеки има достъп до независими и безпристрастни съдилища, които разглеждат делата и спазват подходящите процедурни гаранции. Когато правата на дадено лице са нарушени, държавата може да бъде държана отговорна и трябва да предостави обезщетение. Но процесът може да бъде справедлив и ефективен, само ако участниците също изпълняват задълженията си в него. Например, да се явят на заседанието и да спазват процесуалните срокове.

Международно признаване на това право

Нормите, защитаващи правото на справедлив процес, са формулирани след края на Втората световна война, когато международната общност решава да установи общ стандарт за защита на основните права.

През 1948 г. е приета Всеобщата декларация за правата на човека, която гласи в член 10:

Всеки човек има право, при пълно равенство, на справедливо и публично разглеждане на неговото дело, от независим и безпристрастен съд, за установяване на неговите права и задължения, както и за разглеждане на каквото и да е наказателно обвинение, предявено срещу него.

По-късно това право е включено в международни и регионални конвенции за правата на човека.

В контекст

Източници

Последно обновяване 12/05/2024