Има някои национални и международни документи по правата на човека, които биха могли да бъдат важни за Вас.

Български

В България правата на човека са регламентирани във върховния национален закон – нашата Конституция. Глава втора от Конституцията съдържа много важни човешки права.

В допълнение към правата, гарантирани от Конституцията, основните права на детето са гарантирани от Закона за закрила на детето.

Съществуват и много други закони, които сами по себе си не са документи за правата на човека, но които защитават различни аспекти на правата на човека.

пример Наказателно-процесуалният кодекс съдържа разпоредби, гарантиращи правата на човека по време на наказателното производство. Законът за вероизповеданията урежда правото на свободно упражняване на религия и правното положение на религиозните общности и институции.

Европейски и международни

Съществуват няколко важни международни документа за правата на човека, към които България се е присъединила и поради това те са обвързващи за нея.

Някои документи са общи и съдържат обширен каталог на правата на човека. Те са следните:

Европейската конвенция за правата на човека

Европейската конвенция за правата на човека и нейните протоколи съдържат широка гама от граждански и политически права. Прилагането на тази конвенция от държавите членки е под надзора на Европейския съд по правата на човека, който също е достъпен за Вас като физическо лице.

Прочетете повече за достъпа Ви до Съда.

Международен пакт за граждански и политически права

Подобно на Европейската конвенция, Пактът съдържа широк каталог на граждански и политически права. За разлика от Европейската конвенция, този документ е задължителен за много неевропейски страни по света. Прилагането на този пакт е под надзора на Комитета на ООН за правата на човека, който също е достъпен за Вас като физическо лице.

Прочетете повече за достъпа Ви до Комитета.

Европейската социална харта

Европейската социална харта съдържа дълъг списък от икономически и социални права. Европейският комитет по социални права контролира съответствието с Хартата в държавите-членки. Комитетът не приема индивидуални жалби, но е отворен за колективни жалби от определен тип организации.

Международен пакт за икономически, социални и културни права

Както подсказва заглавието, този пакт съдържа широк спектър от икономически, социални и културни права. Този Пакт обвързва много страни по света. Прилагането на този пакт е под надзора на Комитета на ООН за икономически, социални и културни права, който също по принцип е достъпен за физически лица. Но тъй като България не е ратифицирала новия Факултативен протокол към Пакта, който предоставя такъв достъп, индивидуални жалби срещу България не могат да бъдат подавани.

Други документи, свързани с по-конкретни права или групи
  • Международна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация (прочетете документа).
  • Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (прочетете документа).
  • Конвенция против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (прочетете документа).
  • Европейска конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (прочетете документа).
  • Конвенция за правата на детето (прочетете документа).
  • Европейска конвенция за упражняване на правата на детето (прочетете документа на английски език).
  • Конвенция за правата на хората с увреждания (прочетете документа).
  • Рамкова конвенция за защита на националните малцинства (прочетете документа).

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×