Какви видове права на човека съществуват?

Правата на човека се състоят от различни права и свободи. Те тематично могат да бъдат обособени в две основни групи: в едната са гражданските и политическите права, а в другата - социалните и икономическите. Всички права на човека, обаче, са взаимозависими и взаимосвързани: лишаването от едно право може да окаже неблагоприятно влияние върху упражняването на други.

Граждански и политически права

Гражданските и политическите права защитават най-вече хората от държавната власт и неоправданата й намеса в техния живот. Те основно гарантират, че Вие може да живеете безопасно в обществото и да участвате в обществения живот. Ето защо държавата трябва да защитава и гарантира пълното зачитане на всички граждански и политически права.

Икономически и социални права

Икономическите и социалните права гарантират, че на всеки човек са предоставени условията, които му осигуряват възможност да задоволи основните си икономически и социални потребности. Те са много тясно свързани с нашето благополучие. Държавите трябва да предприемат необходимите стъпки за пълно реализиране на икономическите и социалните права на гражданите.

В някои случаи защитата и гарантирането на тези права изискват значителни ресурси, с които някои държави може да не разполагат. Липсата на ресурси, обаче, не дава право на тези държави да бездействат или да отлагат. Държавите имат задължението да осигуряват тези права на възможно най-висок стандарт в рамките на своите средства и да показват готовност за постигане на все по-добра защита.

Запознайте се с някои от най-важните права:

Последно обновяване 18/01/2020