Право на ефективно правно средство за защита

Какво е ефективно правно средство за защита?

Словосъчетанието „ефективно правно средство“ означава „метод за законно разрешаване на проблем или спор“. С други думи, това е обезщетението, което лицата, чиито права са били нарушени, могат да получат.

Ефективното правно средство трябва да бъде достатъчно, достъпно и разумно бързо.

Задълбочено и ефективно разследване, обезщетение, отмяна на правен акт, който е приет в нарушение на правата на човека, или санкции, наложени на отговорните за нарушенията – всичко това са примери за ефективно правно средство за защита.

забележка Няма изчерпателен списък с ефективни правни средства: това зависи от индивидуалните обстоятелства на всеки случай. Ключовият момент е, че ефективното правно средство осигурява достатъчно компенсиране на лицето, което е пострадало от нарушаването на неговите права.

Кой защитава това право?

Тъй като държавата е основният гарант за правата на човека, задачата на националните власти е да гарантират, че лицата, чиито права не са били спазени, могат да подадат иск до публични институции и съдилища и да получат подходящо средство за защита. Това право, обаче, не включва конкретна форма на правна защита – държавата може да реши кое е най-подходящото компенсаторно средство.

забележка Правото на ефективно правно средство често е свързано с материалните права: право на живот, забрана на изтезания и нечовешко или унизително отнасяне или наказание, право на свобода и сигурност, право на справедлив процес и други.

Международно признаване на това право

Правото на ефективно правно средство е ключово за упражняването на правата на човека. Не всички нарушения могат да бъдат предотвратени, но всички изискват подходящо компенсаторно средство.

Първият каталог на правата на човека – Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г. – гласи в член 8:

Bсеки човек има право на ефективно възстановяване на правата си от компетентните национални юрисдикции за действия, нарушаващи негови основни права, признати му от конституцията или закона.

Това право се намира и във всички най-важни международни и регионални конвенции за правата на човека.

В контекст

Източници

Последно обновяване 06/05/2024